เกี่ยวกับงาน 80 ปี
หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงการและคำสั่งปฏิบัติงาน
แผนที่ มรย.และแผนผังงาน
สารคดีวิทยุ 80 ปี
วีดีทัศน์แนะนำงาน 80 ปี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
 
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 .::. บริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ .::. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) .::. มรภ.ยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต .::. สถาบันวิจัยฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ .::.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครู สู
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ดู 738 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

          วันนี้ (16ส.ค.57) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นประธานเปิดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครูสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2557 เพื่อถ่ายทอด และให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น และเปิดประตูรั้วให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมสร้าง และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

          โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการย้อนอดีตโรงเรียนฝึกหัดครู จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิทรรศการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการสาธิตการตอบปัญหา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของแต่ละสาขา และหน่วยงาน กิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ การแสดง การประกวดการแข่งขันของนักศึกษา นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาวิชาการต่างๆ วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน และนำไปสู่มหาวิทยาลัย คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้ชื่องาน 80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สำหรับงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ศอ.บต. กอ.รมน. เทศบาลนครยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดยะลา รวมทั้งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก 

 
 
  
 

80 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู.. ก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center