Warning: Illegal string offset 're10' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/index.php on line 87
 
   | » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  


Warning: Illegal string offset 'name' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 9
เมนูหลัก: หน้าแรก

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 97


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร
 • วารสารฉบับล่าสุด

  วารสารทั้งหมด...
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ. ศ. 2556  

      เนื้อหาภายในเล่ม...

   - ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา    (หน้า 9 - 21)
   - Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques  
    Abstract ... Full Text
   - การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ระยะเซอร์คาเรีย (Trematoda: Heterophyidae) ในหอย Tarebia granifera โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2    (หน้า 22 - 30)
   - Molecular Identification of Trematode, Haplorchis taichui Cercariae (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera Snail Using ITS2 Sequences  
    Abstract ... Full Text
   - สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส    (หน้า 31 - 39)
   - States of Learning Experience for the Preschool Children Using Thai as Second Language Case Study of Narathiwat Province  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    (หน้า 40 - 51)
   - Relationship between Leadership and Administrative Performance of Educational Administrators in Three Southern Border Provinces  
    Abstract ... Full Text
   - การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนตามหลักเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ    (หน้า 52 - 64)
   - Development of Learning Management System Utilizing Quality Information Technology Approach  
    Abstract ... Full Text
   - กฎหมายการควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรป :ความท้าทายร่วมสมัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป    (หน้า 65 - 75)
   - Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยากายภาพของสาหร่ายเตา Spirogyra sp ในภาคเหนือของประเทศไทย    (หน้า 1 - 8)
   - Ecological Relevance and Physical Morphology of Green Algae, Spirogyra sp in Northern Thailand  
    Abstract ... Full Text
   - แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช    (หน้า 76 - 88)
   - Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province  
    Abstract ... Full Text
  :: บทความยอดนิยม ::
  - กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
  (Strategies for Enhancing Working Motivation)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 842 ครั้ง
  - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  (Related Factors of Low Birth Weight Infant)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 775 ครั้ง
  - ความต้องการของประชาชนบ้านคีรีวง ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
  (Needs of Kiriwong People to Study English for Tourism Business)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 522 ครั้ง
  - รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
  (Literature-Based Teaching Model for Enhancing Language Development in Preschool Students)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 399 ครั้ง
  - สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา
  (Physical Properties and Mechanical Properties of Para Rubber Wood Fly Ash Brick)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 368 ครั้ง
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  210585

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา