Warning: Illegal string offset 're10' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/index.php on line 87
 
   | » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  


Warning: Illegal string offset 'name' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 9
เมนูหลัก: หน้าแรก

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 97


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร
 • วารสารฉบับล่าสุด

  วารสารทั้งหมด...
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ. ศ. 2556  

      เนื้อหาภายในเล่ม...

   - ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา    (หน้า 9 - 21)
   - Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques  
    Abstract ... Full Text
   - การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ระยะเซอร์คาเรีย (Trematoda: Heterophyidae) ในหอย Tarebia granifera โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2    (หน้า 22 - 30)
   - Molecular Identification of Trematode, Haplorchis taichui Cercariae (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera Snail Using ITS2 Sequences  
    Abstract ... Full Text
   - สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส    (หน้า 31 - 39)
   - States of Learning Experience for the Preschool Children Using Thai as Second Language Case Study of Narathiwat Province  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    (หน้า 40 - 51)
   - Relationship between Leadership and Administrative Performance of Educational Administrators in Three Southern Border Provinces  
    Abstract ... Full Text
   - การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนตามหลักเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ    (หน้า 52 - 64)
   - Development of Learning Management System Utilizing Quality Information Technology Approach  
    Abstract ... Full Text
   - กฎหมายการควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรป :ความท้าทายร่วมสมัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป    (หน้า 65 - 75)
   - Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยากายภาพของสาหร่ายเตา Spirogyra sp ในภาคเหนือของประเทศไทย    (หน้า 1 - 8)
   - Ecological Relevance and Physical Morphology of Green Algae, Spirogyra sp in Northern Thailand  
    Abstract ... Full Text
   - แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช    (หน้า 76 - 88)
   - Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province  
    Abstract ... Full Text
  :: บทความยอดนิยม ::
  - แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  (Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 3403 ครั้ง
  - กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
  (Strategies for Enhancing Working Motivation)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 846 ครั้ง
  - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  (Related Factors of Low Birth Weight Infant)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 791 ครั้ง
  - ความต้องการของประชาชนบ้านคีรีวง ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
  (Needs of Kiriwong People to Study English for Tourism Business)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 528 ครั้ง
  - ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา
  (Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 431 ครั้ง
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  215226

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา