| » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  

เมนูหลัก: หน้าแรก


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร
 • วารสารฉบับล่าสุด

  วารสารทั้งหมด...
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ. ศ. 2556  

      เนื้อหาภายในเล่ม...

   - ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา    (หน้า 9 - 21)
   - Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques  
    Abstract ... Full Text
   - การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ระยะเซอร์คาเรีย (Trematoda: Heterophyidae) ในหอย Tarebia granifera โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2    (หน้า 22 - 30)
   - Molecular Identification of Trematode, Haplorchis taichui Cercariae (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera Snail Using ITS2 Sequences  
    Abstract ... Full Text
   - สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส    (หน้า 31 - 39)
   - States of Learning Experience for the Preschool Children Using Thai as Second Language Case Study of Narathiwat Province  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้    (หน้า 40 - 51)
   - Relationship between Leadership and Administrative Performance of Educational Administrators in Three Southern Border Provinces  
    Abstract ... Full Text
   - การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนตามหลักเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ    (หน้า 52 - 64)
   - Development of Learning Management System Utilizing Quality Information Technology Approach  
    Abstract ... Full Text
   - กฎหมายการควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรป :ความท้าทายร่วมสมัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป    (หน้า 65 - 75)
   - Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยากายภาพของสาหร่ายเตา Spirogyra sp ในภาคเหนือของประเทศไทย    (หน้า 1 - 8)
   - Ecological Relevance and Physical Morphology of Green Algae, Spirogyra sp in Northern Thailand  
    Abstract ... Full Text
   - แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช    (หน้า 76 - 88)
   - Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province  
    Abstract ... Full Text
  :: บทความยอดนิยม ::
  - กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
  (Strategies for Enhancing Working Motivation)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 710 ครั้ง
  - รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
  (Literature-Based Teaching Model for Enhancing Language Development in Preschool Students)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 248 ครั้ง
  - สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา
  (Physical Properties and Mechanical Properties of Para Rubber Wood Fly Ash Brick)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 219 ครั้ง
  - ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
  (Satisfaction and Needs of Parents for Enrolling their Children in Tessaban Watkaengkhoi School)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 198 ครั้ง
  - ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนและความหนืดของน้ำมันพืชใช้แล้วผสมกับน้ำมันดีเซล
  (The Relationship of Thermal Energy and Viscosity of Used Vegetable Oil and Diesel Oil Mixture)
          Abstract ... Full Text    อ่าน 191 ครั้ง
  :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
  ปรับปรุงระบบวารสารออนไลน์
  เรียน ผู้นิพนธ์ทุกท่าน             ขณะนี้ระบบวารสารออนไลน์อยู่ระหว่าง...
  แจ้งอีเมลสำหรับการติดต่อกองบรรณาธิการ
  เรียน สมาชิกทุกท่าน       ด้วยกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
  ขอเชิญประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบจัดการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาออนไลน์
  ขอเชิญผู้ใช้บริการเว็บไซต์/ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วารสารมหาวิทยาลัยร...
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฉบับออนไลน์เผยแพร่ถึงฉบับปัจจุบัน
  เรียน สมาชิกและผู้สนใจ      วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (Journal of Yala Rajabhat University) ยินดีเป...

  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  132611

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา