Warning: Illegal string offset 're10' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/index.php on line 87
 
   | » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  


Warning: Illegal string offset 'name' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 9
เมนูหลัก: หน้าแรก

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 97


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร
 •    ปีที่ -1437 ฉบับที่ 127 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ. ศ. 1111  

     เนื้อหาภายในเล่ม...


     ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน พ. ศ. 2556  

     เนื้อหาภายในเล่ม...

   - ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยากายภาพของสาหร่ายเตา Spirogyra sp ในภาคเหนือของประเทศไทย   (หน้า 1-8)
   - Ecological Relevance and Physical Morphology of Green Algae, Spirogyra sp in Northern Thailand  
    Abstract ... Full Text
   - ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา   (หน้า 9-21)
   - Prevalence of Haplorchis taichui Infection in Snails from MaeTaeng Basin Chiang Mai Province, by Using Morphological and Molecular Techniques  
    Abstract ... Full Text
   - การระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui ระยะเซอร์คาเรีย (Trematoda: Heterophyidae) ในหอย Tarebia granifera โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ ITS2   (หน้า 22-30)
   - Molecular Identification of Trematode, Haplorchis taichui Cercariae (Trematoda: Heterophyidae) in Tarebia granifera Snail Using ITS2 Sequences  
    Abstract ... Full Text
   - สภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแนวทางในการพัฒนาสื่อประสมสองภาษา : กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส   (หน้า 31-39)
   - States of Learning Experience for the Preschool Children Using Thai as Second Language Case Study of Narathiwat Province  
    Abstract ... Full Text
   - ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการบริหารงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   (หน้า 40-51)
   - Relationship between Leadership and Administrative Performance of Educational Administrators in Three Southern Border Provinces  
    Abstract ... Full Text
   - การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนตามหลักเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ   (หน้า 52-64)
   - Development of Learning Management System Utilizing Quality Information Technology Approach  
    Abstract ... Full Text
   - กฎหมายการควบคุมมลภาวะทางแสงของสหภาพยุโรป :ความท้าทายร่วมสมัยผ่านการปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรป   (หน้า 65-75)
   - Legal Aspects of the European Light Pollution Control: Addressing Contemporary Challenges through European Environmental Law Reform  
    Abstract ... Full Text
   - แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช   (หน้า 76-88)
   - Guidelines for Conserving and Developing Likae Paa in Nakhon Si Thammarat Province  
    Abstract ... Full Text

     ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ. ศ. 2555  

     เนื้อหาภายในเล่ม...

   - การทำผิดจริยธรรมในการเขียนและตีพิมพ์ผลงานวิชาการ   (หน้า 97-104)
   - Ethical Misconducts in Writing and Publishing Technical Papers  
    Abstract ... Full Text
   - สภาวะที่เหมาะสมและแบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งผลหมากด้วยพลังงานความร้อนร่วม   (หน้า 105-114)
   - Optimal Condition and Drying Kinetic Modeling of Betel Nut Drying Using Combined Thermal Energy  
    Abstract ... Full Text
   - การเสริมไขมันเพื่อการสังเคราะห์กรดลิโนลิอิกเชิงซ้อนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง   (หน้า 115-124)
   - Fat Supplementation on Synthesis of Conjugated Linoleic Acid (CLA) in Ruminant  
    Abstract ... Full Text
   - การใช้ไคโตซานในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   (หน้า 125-134)
   - Application of Chitosan in Plant Tissue Culture  
    Abstract ... Full Text
   - ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการพัฒนาการท่องเที่ยวในบังคลาเทศ   (หน้า 135-152)
   - Political Instability and Tourism Development in Bangladesh  
    Abstract ... Full Text
   - ทัศนคติของประชาชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการประยุกต์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตภายใต้บริบทสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน   (หน้า 153-162)
   - Attitude of People in Three Southernmost Provinces toward the Application of the Sufficiency Economy Philosophy for Living under the Present Socio-Economic Situation  
    Abstract ... Full Text
   - ภาษากวี : ศาสตร์และศิลป์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ   (หน้า 163-170)
   - Poet Language : Science and Art of Efficient Communication  
    Abstract ... Full Text

     ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน พ. ศ. 2555  

     เนื้อหาภายในเล่ม...

   - โครงสร้างกายภาพของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด   (หน้า 1-10)
   - Model of Close Binary System  
    Abstract ... Full Text
   - เอสเทอร์จากน้ำมันใช้แล้ว   (หน้า 11-23)
   - Methyl eseter production from waste frying oil  
    Abstract ... Full Text
   - การวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ของน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   (หน้า 24-34)
   - Analysis of Microbiological Safety of lce in Pattani,Yala and Narathiwat   
    Abstract ... Full Text
   - การหมุนเวียนนำซากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและกลยุทธ์ส่งเสริม   (หน้า 35-47)
   - Used Battery Recycling associated factors and intervention strategies  
    Abstract ... Full Text
   - อิทธิพลของการปลูกยางพาราต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก   (หน้า 48-60)
   - Influence of Rubber Plantation on Soil Fertility and Greenhouse gas Emission  
    Abstract ... Full Text
   - ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะแบบอิสระโดยวิธีตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อม   (หน้า 61-72)
   - The Ability of Writing Guided and Free Compositions through the Use of Explicit and Implicit-Cues-Responding Techniques  
    Abstract ... Full Text
   - การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในอำเภอละงู จังหวัดสตูล   (หน้า 73-84)
   - The Participation of Village Health Volunteers on Disabled Rehabilitation in Langu District, Satun Province  
    Abstract ... Full Text
   - ระบำลีลานาฏกะ   (หน้า 85-96)
   - The Leelanartaka Dance  
    Abstract ... Full Text

     ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ. ศ. 2554  

     เนื้อหาภายในเล่ม...

   - พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว: การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และออกแบบระบบ ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง   (หน้า 75-76)
   - Pico-hydropower generator : The area survey and system design at the Suk-Keow Keowdang Foundation  
    Abstract ... Full Text
   - ข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาแนวทาง การดูแลผู้ป่วยสะเก็ดเงินจังหวัดพิษณุโลก   (หน้า 85-86)
   - Healthcare data for clinical practice guideline of psoriasis patients in Phitsanulok  
    Abstract ... Full Text
   - ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินไม่เข้ารับการ ตรวจรักษาตามนัด   (หน้า 93-94)
   - Factors Affecting Inconsistency in Hospital Visits of Psoriasis Out-Patients  
    Abstract ... Full Text
   - แรงจูงใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร   (หน้า 104-105)
   - Motivation of Breast Self - Examination Among Female Muang District, Chumphon Province  
    Abstract ... Full Text
   - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   (หน้า 113-114)
   - Related Factors of Low Birth Weight Infant  
    Abstract ... Full Text
   - พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   (หน้า 123-124)
   - Health Promotion Behaviors of the Elders in Langsuan District, Chumphon Province  
    Abstract ... Full Text
   - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกัน โรคไข้เลือดออกของประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร   (หน้า 131-132)
   - Factors to Preventing Behaviors in Dengue Hemorrhagic Fever on Population and Village Health Volunteers in Tumbol Thakam, Thasae District, Chumphon Province  
    Abstract ... Full Text
   - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานสุขภาพภาคประชาชน   (หน้า 140-141)
   - Associated Factors to Role Performance in Primary Health Care of Village Health Volunteers  
    Abstract ... Full Text
   - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (หน้า 150-151)
   - Factors Related to Surveillance, Prevention, and Control Avian Influenza among Village Health Volunteers in Muang District , Suratthani Province  
    Abstract ... Full Text

  หน้าที่  1    [2]   [3]   [4] 
  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  253341

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา