Warning: Illegal string offset 're10' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/index.php on line 87
 
   | » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  


Warning: Illegal string offset 'name' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 9
เมนูหลัก: หน้าแรก

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 97


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร

 • สถิติการอ่านบทความ
  ค่าความชุกของการติดพยาธิใบไม้ชนิด Haplorchis taichui ในหอยเดียวจากลุ่มแม่นํ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคนิคทางสัญฐานวิทยาและอณูชีววิทยา   267529 ครั้ง
  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาลิเกป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช   4435 ครั้ง
  กลยุทธ์การเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน   906 ครั้ง
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   861 ครั้ง
  ความต้องการของประชาชนบ้านคีรีวง ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว   563 ครั้ง
  การทดลองแบบหลายห้วงเวลาเพื่อค้นหากลยุทธ์การตั้งราคาแบบปรปักษ์ในตลาดที่ลูกค้ามีความสัมพันธ์แบบเครือข่าย   512 ครั้ง
  รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน   463 ครั้ง
  สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา   417 ครั้ง
  ความสัมพันธ์เชิงนิเวศวิทยาและสัณฐานวิทยากายภาพของสาหร่ายเตา Spirogyra sp ในภาคเหนือของประเทศไทย   363 ครั้ง
  ธุรกิจสวนไม้ดอกไม้ประดับในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา   355 ครั้ง
  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  253349

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา