YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

June 9th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ”การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน มีอาจารย์อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร เป็นวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ เป็นวิทยากรจากคณะครุศาสตร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

May 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ และบุคลากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา พร้อมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตก่อนออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 3 ท่าน จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ

May 9th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับการบริการวิชาการด้านการบริบาลผู้สูงอายุในตำบลยุโปร่วมกับหลักสูตรธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมตกลงที่จะร่วมบริการวิชาการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยุโปรุ่นแรกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2-3 ชั่วโมง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรธุรกิจสุขภาพจะหมุนเวียนกันไปให้บริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

May 3rd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 168 คน จากสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 162 คน และกลับจากการฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากหน่วยฝึกประสบการณ์ และรับทราบปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ในรูปแบบการเสวนานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชาเคมี ได้แก่ นางสาวนัจวา นิฮะ จากสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ นางสาวโซเฟีย อาบู จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่ นางสาวซูไฮลา กะจิบาซาร์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นางสาวอีมาน ยีดิง จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวไสศรี กูโน จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ นางสาวนูรีดา กะมานิ๊ และตัวแทนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายลุกมาน เจะโด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน

April 24th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมประธานหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐานในครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติเฉพาะศาสตร์และอัตลักษณ์หลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”

April 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่องานด้านการเกษตร มีพระราชดำริและโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรมาตลอดรัชกาล เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ได้ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านการเกษตรของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของนักศึกษาและอาจารย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน และขยายผลสู่วงกว้างนำมาซึ่งความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม และในปีนี้ยังมีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส และ University of  Kalantan Malaysia (UMK) จากประเทศมาเลเซีย มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแข่งขันทักษะการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 11 ทักษะ คือ ทักษะการพูดเกี่ยวกับการเกษตรในที่ชุมชน ทักษะการเขียนและเสนอแผนธุรกิจเกษตร การตอบปัญหาด้านการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้านการเกษตร ทักษะการเข้าด้ามจอบและการทำแปลง ทักษะการขยายพันธุ์พืช ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด ทักษะการจัดสวนหย่อม ทักษะการจัดตู้ปลา ทักษะการผ่าและตกแต่งซากสัตว์ปีก และทักษะการล้มโค รวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี การนำเพื่อนชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรในศูนย์แม่ลาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการสังสรรค์การถ่ายทอดศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เน้นเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรตลอดรัชกาล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

April 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนร่วมโครงการ จำนวน 160 คน แยกเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาละ 40คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning

April 8th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_2685

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

April 5th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_2661

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีรองคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

March 30th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

09

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา และนายพรชัย เจ๊ะเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโตในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแก่นักศึกษาสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th