YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

September 19th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมพี่สอนน้องจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และแคลคูลัส ตามแผนการเรียน และนักศึกษาที่สนใจจากหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาแคลคูลัสจัดติวทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเคมีพื้นฐานจัดติวทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 24 ตุลาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ตามความถนัด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับรุ่นน้องได้มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

September 18th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นางสาวฮายาตี อาลีกาจิ นายอิสมันตร์ มะเกะ และนายมะยากี คาเร็ง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม เกษตรพระราชา มรย. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการต่อเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จากผลงานเรื่อง “โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที 1 ไร่”

โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 ขึ้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ แก่ตัวแทนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง จะทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง

September 10th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

นางสาวฟารีดา ทาเฮ นางสาวรอยฮาน แวนาแว นางสาวฮาสานี โตะกูตือเงาะ และนางสาวกัรตีนี ยาโงะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง โดยใช้หลักการบริหารจัดการและ Startup ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิด ICoMSE 2018 ณ State University of Malang อินโดนีเซีย

August 29th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd Annual International Conference on Mathematics and Science Education (ICoMSE 2018) ณ State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561

State University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 21st, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 20 คน มาศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอน งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับและร่วมพบปะพูดคุย พร้อมพาเยี่ยมชมการดำเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

August 18th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมนิทรรศการจากหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 17 หลักสูตร นิทรรศการกังหันชัยพัฒนา นิทรรศการการเลี้ยงผึ้งชันโรง และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกจากสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ อาทิเช่น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู การผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันทักษะการพูด 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายสะเต็ม การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO การแข่งขันวาดภาพและระบายสีเห็ด การแข่งขัน Photo voice การแข่งขันรูบิค และการแข่งขันโดรนเจ้าเวหา นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการสัมมนา และถ่ายทอดงานวิจัย ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

เริ่มแล้ว!! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”

August 15th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการประกวด/แข่งขันต่าง ๆ อาทิเช่น การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง ค่ายสะเต็มศึกษา และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้

August 15th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการทางการศึกษา การบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ชี้นำ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางการศึกษา กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ เสริมสร้างคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ เพื่อเป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอีกว่า ในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการภายใต้ชื่องาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โครงการพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การสาธิต การประกวด การเสวนาทางวิชาการ การแสดง การเล่านิทาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเปิดตัวงานสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ นิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษา คณาจารย์ และศิษย์เก่า กิจกรรมร้านค้า OTOP บูธแสดงสินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 มีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์ จากวัสดุเหลือใช้ การประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ด้าน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงาน มรย.วิชาการ 61 : เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างเป็นรูปธรรมว่า มหาวิทยาลัยราชัฏยะลากำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศชาติ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจในการสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมายาวนาน ครู และบุคลากรเหล่านั้น ได้ไปให้การศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงวันนี้สามารถที่เป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่นได้ ภาระสำคัญที่สังคมฝากความหวังไว้ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับภารกิจว่า กำลังปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของท้องถิ่นมีหน้าที่สร้างคนให้เป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณธรรม นั่นหมายถึง ความมั่นคงของแผ่นดินไทย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21”

August 14th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเฉพาะเรื่อง หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 โดยมี อาจารย์ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นหัวหน้าวิทยากร ร่วมด้วย อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ ณ ห้อง Lotus 10 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมทดลองใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) อย่างง่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของประเทศ บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และแนวคิดในการต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งยังมีความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ ในนามตัวแทน มรย. คว้ารางวัลชมเชยจากเวที Thailand Research Expo 2018 Award

August 14th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ทีมนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยหัวหน้าโครงการ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง และทีมงานได้แก่ อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน คุณวันชนะ พรหมทอง และคุณสุวีนา ยูโซ๊ะ คว้ารางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์ “มานะ มานี” และ Mobile Application ภาษาไทยแสนสนุก เรียนรู้อักษรสามหมู่ โดยได้รับเกียติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานวิจัยนวัตกรรมที่โดดเด่นจากกว่า 500 ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th