YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

October 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้บริหาร/ตัวแทนจากเครือข่าย 7 สถาบันเข้าร่วมประชุม

ในปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการระหว่างเครือข่าย โดยมีเครือข่ายจาก 7 สถาบัน เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

October 14th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “ISO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก 5 ส” ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรศาสตร์ จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

October 9th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานการประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มาเยี่ยมชมและให้แนวทางการทำวิจัยและบริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

October 3rd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ หลักสูตรเคมี หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมคณะผูบริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

September 29th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ ร่วมแสดงความยินดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

September 26th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ พร้อมชมวีดีทัศน์ความประทับใจและกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ร่วมงานเกษียณมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงพิธีเปิดจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร การแสดงคณะวิทยาการจัดการ การแสดงคณะครุศาสตร์ และการแสดงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช อาจารย์ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ นางเพ็ญศรี สุขไชยะ นางวรรณะ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรรค์ และนายสมปัน สุวรรณ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

August 28th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

August 21st, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บุคลารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th