YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่)

December 13th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่) ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง และคุณนพพร แสงอาทิตย์ เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ (หลักสูตรแม่ไก่) ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้กับเยาวชนในยุคนี้ โดยกิจกรรมแรกของโครงการที่ได้จัดอบรมในวันนี้นับเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่กระบวนการต่อยอดสู่ครูต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทาง STEAM ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะสามารถยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

December 12th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยและการเกษตร นำโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รายการ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. และรายการ FunRun ระยะทาง 4 km. ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมความร่วมมือการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ University Technology Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย

December 7th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจาก University Technology Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมประชุมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยระหว่างกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เชิญบุคลากรประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

December 6th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีร่วมชี้แจง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

December 3rd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม “INVIS” ประกอบด้วย นายมะรอกิ มามะ นายนัสริน โซ๊ะสะอิ และนายอิมรอน สุหลง มี อ.แพรวศรี เดิมราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม Science Laboratory Camp

November 29th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม Science Laboratory Camp ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 และอาคาร 9 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากคณาจารย์และนักศึกษาจาก 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดเรียงลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

November 27th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการประชุมจัดเรียงลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อุดลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

November 26th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยเชิญตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

November 21st, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และแนะนำข้อมูลการจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จาก 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 197 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 175 คน และออกฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 22 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ CMS เพื่อขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร

November 20th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ CMS เพื่อขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-605 โดยได้รับเกียรติจากคุณฟาติน สะนิ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th