YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วชช.นราธิวาส

February 15th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตรชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ร่วมประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนพัฒนาวิทยา

February 13th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา เพื่อร่วมหารือในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 1 ภาคการศึกษา

February 8th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University และ University of Malang โดยนักศึกษาจะเรียนแบบ transfer credit จำนวน 1 ภาคการศึกษา มีอาจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี และอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย

February 2nd, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรชีววิทยา ร่วมต้อนรับและพบปะนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยนักศึกษาจาก Yogyakarta State University Indonesia จะเรียนแบบ transfer credit ในหลักสูตรชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 ภาคการศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

January 28th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัยยะลา คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากตัวแทนทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วม และมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการประมงรวม 13 ประเภท ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การจัดทำแผนธุรกิจ การตอบปัญหาทางการเกษตร การคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การอัดก้อนเชื้อเห็ด การจัดสวนถาด การจัดตู้ปลา การเก็บเชือกเข้าห่วง การตัดแต่งซากสัตว์ปีก การขยายพันธุ์พืช การเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก และการแข่งขันล้มโค ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีทางวัฒนธรรมของกันและกัน และงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

สำรับผลการแข่งขัน นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารคว้ารางวัลได้ ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเก็บเชือกเข้าห่วง นายอัลอัดริส ดือราแม และนายอุสมาน เจะซู
– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นายมะยากี คาเร็ง และนายอาวี ตาเยะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน นายมาซูมัน ตูแป
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นางสาวมัรญานี เหมโคกน้อย และนางสาวนูรีซัน หมะมะซางอ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก นางสาวรุสนาณี อาแว และนายจักร์รินทร์ เทศอาเส็น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวสาปีนะห์ ดะแซสาเมะ และนางสาวอามีเนาะ แวดือราแม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดตู้ปลา นางสาวคอรีเยาะ แวสะมาแอ นางสาวซีลาวาตี สาแม และนายฟัรฮัม วาหะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร นายฟาอีฟ หะยีหมัด และนางสาวอัสมา ดือราเซะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด นายอิรฟาน มะแตหะ และนางสาวอูมัยยะห์ ยูโซะ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช นางสาวจินดาวรรณ มะยะ และนางสาวคอสานะห์ ตาฮา
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ นางสาวอาสือมะห์ กอเน็ง
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการจัดทำแผนธุรกิจ นางสาวนัซริน เปาะแต และนางสาวการีมะห์ ดวงสาเมาะ
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด นางสาวปัทมาวาตี วายุ
– รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค นางสาวรุสนาณี อาแว นายฮากิม โล๊ะซา นายมูฮัมหมัด สาแลมะ และนายซากีฟุดดีน บาซา

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019)

January 27th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนักวิ่ง และได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดยะลา รวมทั้งสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์

โดยการวิ่งในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun run ระยะทาง 4 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

January 24th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยและการเกษตร นำโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่นายนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019)

กิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รายการ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. และรายการ FunRun ระยะทาง 4 km. ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมกับ วชช.ยะลา สร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรสาขาเกษตร

January 24th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรสาขาเกษตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

January 23rd, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ในปีนี้การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม มีปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยจัดเป็นมหกรรมลานวัฒนธรรม มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 หลักสูตร และกิจกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน การประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ นำทีมจัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ

January 23rd, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมจัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ รอบซักซ้อม ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 5 โดยขอเชิญชวนสมาชิกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th