YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการทุน สควค.

February 17th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1379

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการทุน สควค. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 341 ทุน และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 260 ทุน ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการศึกษาต่อ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560

February 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

1487123217610

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัล ดังนี้

– หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The development of augmented reality book on thai alphabets topic for students in three southern border provinces) โดยนางสาวสารีนา อุมา และนายธวัชชัย ปราณขำ มี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

– หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา” โดยนายรุสลัน ดือเระ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใช้สื่อกราฟเลื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา” โดยนายรุสลัน ดือเระ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

– หลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ “การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรสทริกทิฟอิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติ/กราฟีนคอมโพสิต” โดยนางสาวอัซมะ มะเกะ มี ดร.ดาริกา จาเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

– หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ “ปริมาณความร้อนเบื้องต้นของไบโอดีเซลจากหลายชนิดน้ำมัน” โดยอาจารย์อัชมาน อาแด

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

อธิการบดีพบปะนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY

February 6th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1292

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 6 คน ที่จะไปเรียน ณ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และนักศึกษาสาขา Biology และ Biology Education จาก Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อกล่าวต้อนรับและให้โอวาท  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2559

February 2nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1162

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2559 การปรับปรุงเว็บไซต์คณะและหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามแผนและนโยบายมหาวิทยาลัย ระบบบุคลากร (HRM) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สหกิจศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน YRU-UNY การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/แลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ UNY และปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ร่วมพบปะพูดคุย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

February 2nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1094

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรชีววิทยาและจุลชีววิทยา ร่วมต้อนรับนักศึกษาสาขา Biology และ Biology Education จาก Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

January 27th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1074

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ประธานกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมอบอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้จัดอบรมการบันทึก มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา โดยมีนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา แนะนำข้อมูลและแนะนำรายละเอียดการบันทึกภาระงานสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559

January 27th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

1485489778702

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 60 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ร่วมประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิมรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร จันทรนนท์ ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายนิมุ มะกาเจ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ คุณสุชาติ อนันตะ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการฯ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

January 25th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_1049

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 การลาของบุคลากร การประเมินคณบดี การจัดกิจกรรมเนื่องในมหกรรมเมาลิดสู่อาเซียน การอบรมวัดผลอาจารย์ใหม่ เชิญชวนดูหนังภาษาอังกฤษ และการมาเรียนแบบ Transfered credits ของนักศึกษาจาก UNY  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต”

January 19th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0921

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต หัวข้อ “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต” ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร เป็นวิทยากร มีนักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในโครงการ SMP  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UNY-YRU

January 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0667

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 6 คน ที่จะไปเรียน ณ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University โดยจัดคอร์สอบรม English of Communication ระหว่างวันที่ 10-13 และ 16-20 มกราคม 2560 มีอาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th