YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต”

January 19th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0921

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต หัวข้อ “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต” ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร เป็นวิทยากร มีนักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในโครงการ SMP  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UNY-YRU

January 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0667

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 6 คน ที่จะไปเรียน ณ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University โดยจัดคอร์สอบรม English of Communication ระหว่างวันที่ 10-13 และ 16-20 มกราคม 2560 มีอาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

January 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

 

18559

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือเทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนให้มีความกล้าแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ มีหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 5 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ โดยมีคณบดีเข้าร่วมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)

January 13th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

image003

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ) สรรหาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีคุณธรรม โดยรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่อธิการบดี

January 12th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0808

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

January 12th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

IMG_0800

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงยิมเนเซียม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศบุคลากรสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2560

January 10th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

img_0566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดปฐมนิเทศบุคลากรสัญญาจ้างของหลักสูตรต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมพบปะและชี้แจงกรอบการทำงาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ สอบสัมภาษณ์และทดลองสอนเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ

December 28th, 2016 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

img_0528

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอนอาจารย์พิเศษ เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานคณบดี

ตามที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของหลักสูตร จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา สาขาวิชาชีววิทยา 2 อัตรา และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ทั้งนี้มีทีมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตวศาสตร์ และตัวแทนหลักสูตร ร่วมพิจารณาการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้สอนและเป็นศักยภาพหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 by นายฟาริด หะยีเจ๊ะโวะ
Respond

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th

 

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th