YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา

October 19th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

October 18th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

October 17th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019

October 12th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019 วิทย์ มรย. มินิมาราธอน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่วันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags: No Comments.

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้

October 11th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และ ดร.ซันวานี จิใจ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

October 11th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยพื้นฐานการนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

October 10th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมกีฬา STA 2018 แผนพัฒนาบุคลากรคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย บกศ.ประจำปี 2562 แผนการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 และการจัดส่งหนังสือราชการ พร้อมด้วยวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ รายงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปี 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 การประเมินผลกิจกรรมของหลักสูตรตามกรอบ TQF และการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม Farewell party เลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประเทศอินโดนีเซีย

October 9th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Farewell party เลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 16 คน ที่มาศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

October 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ โดยนายขดดะรี บินเซ็ง นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ พร้อมด้วยกรรมการสมาคม และตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนภาคใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

September 27th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี คณะกรรมการบริหารวิชาการ และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ซึ่งวาระการประชุมเกี่ยวกับผลการรับนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแนวทางการรับนักศึกษาตามระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th