YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 4

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill

July 11th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “Up Level Your Soft Skill” ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และ 61 จากทุกหลักสูตร จำนวน 780 คน เข้าร่่วมกิจกรรม มีทีมวิทยากรนำโดยนายอานัส เบ็ญฮาวัน และนายสารยุทธ นวลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสม ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงามเป็นทีม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับรุ่นน้อง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561

July 9th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการการศึกษาระดับปริญญาเอก และแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีร่วมชี้แจง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คว้า 2 รางวัลในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561

July 5th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยสามารถคว้าได้ 2 รางวัล ได้แก่

– นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ในวิจัยกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติในตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา”

– นางสาวอิสติณนา มูหะมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารที่วางขายในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา”

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2561

July 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม มีวิทยากร ประกอบด้วย นายทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เปิดมุมมองยุค Thailand 4.0 กับการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” นายอาสมิง ปูลา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและการเข้าร่วมกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย” นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “นักศึกษาและนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกับยุค Thailand 4.0” และสิบตำรวจตรีมูฮำหมัดกอเซ็ง เจะอามะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “การเรียน ความรู้และการทำงานในยุค Thailand 4.0”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาใหม่คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1/2561

July 2nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ วินัย ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาได้คุ้นเคย เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง สร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีสติ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

June 29th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 45 คน และออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 74 คน

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ข้อมูลการนำเสนอรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

June 25th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสามารถคว้า 2 รางวัลจากการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จาการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยนางสาวอานีสะ หะยีดือราแม นางสาววันอานีตา ฮะซา อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว และ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
  • รางวัลชมเชย จาการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DFHYA โดยใช้เทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี” โดยอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ นางสาวณาซูลา มะนา และนางสาวนูรีฮัน เปาะอีแตเยะ
  • [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทย์ฯ สอบผ่านข้อเขียนครูคืนถิ่น 33 คน

June 25th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 33 คน โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 1 คน

ทังนี้ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมละศีลอด

June 14th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมละศีลอด ณ บริเวณลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี กล่าวให้โอวาท มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีการศึกษา 2560-2561 และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทย์ฯ

June 14th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง
Respond

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 5 และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:   No Comments.


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th