YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'รอบรั้ว ชมพู-เทา'

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอนาซีด YRU Culture Challenge

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอนาซีด YRU Culture Challenge ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 40 ทีม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 40 คน จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผูบริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ยกทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 และแนะนำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ต้อนรับอาจารย์ใหม่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

January 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์นวรัตน์ ไวชมภู อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับนางสุนีย์ เครานวล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา โอนมารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

January 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (The 3rd National Conference on Science and Technology of Southern Network) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

January 7th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

Tags:  

คณะวิทย์ฯคว้า 2 รางวัล การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.

December 29th, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับ 2 รางวัล ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 โดยเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (https://science.yru.ac.th) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับคณะ และเว็บไซต์หลักสูตรชีววิทยา(https://science.yru.ac. th/biology2016) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุน

December 28th, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการโหวต The PERF YRU 2017 ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งนี้ The PERF YRU 2017 ได้เปิดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมโหวตโดยพิจารณาจาก P : Personality (แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกดี) E : Ethics (มีคุณธรรม จริยธรรม) R : Relationship (มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี) และ F : Friendship (มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทย์ฯ

December 28th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็น Keynote speaker งาน International Conference on Mathematics Education, University of Muhammadiyah, อินโดนีเซีย

December 27th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติให้เป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Mathematics Education ณ University of Muhammadiyah เมือง Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้พูดในหัวข้อ “Enhancing Mathematics Teachers’ TPACK through Lesson Study”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th