YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'รอบรั้ว ชมพู-เทา'

ผู้กำกับเว็บไซต์ระดับหลักสูตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ระดับหลักสูตร คณะวิทย์ฯ รับมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานเว็บไซต์หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินรอบ 1/2562

March 20th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-601 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้กำกับเว็บไซต์ระดับหลักสูตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ระดับหลักสูตรจากทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานในรอบการประเมิน 2/2562 และรับมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานเว็บไซต์หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินรอบ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นผู้มอบ โดยหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรผ่านการประเมินรอบ 1/2562 จำนวน 16 หลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62

March 13th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ในงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยภายในงานมีการนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นจาก 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากคลีนิคแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักเพื่ิอติดต่อทำสกู๊ปข่าวต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10

March 5th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครยะลา บ้านจารู ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด สร้างพลัง สานสามัคคี นำสังคม สู่สันติภาพ นายพีรบุธ หว่าหลำ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้เกิดความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยองค์การบริหารนักศึกษาได้จัดกีฬาระหว่างคณะเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินสืบเนื่องต่อกันมา ตั้งแต่ พ.ศ.2552 และในปีนี้ได้กำหนดจัดมหกรรมกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด สร้างพลัง สานสามัคคี นำสังคม สู่สันติภาพ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักและฝึกปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมด้วยการเล่นกีฬา […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “International Publication for High Impact Factor”

March 2nd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “International Publication for High Impact Factor” โดยวิทยากรจากต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Assoc.Prof.Dr.Lee Seoung Wei จาก Universiti Malaysia Kelantan, Malaysia บรรยายในหัวข้อ “Technique for international journal publication base on agro-based industry and how to get highly cited for your article” Assoc.Prof.Dr.Lukman Bin Ismail จาก […]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า

February 28th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายที่ให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562

February 25th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามพันธกิจคณะ แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การรับนักศึกษาใหม่ สรุปการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานอาจารย์ การยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติภายใต้กิจกรรม Publication Clinic การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจสมัยใหม่ และหลักสูตรระยะสั้นการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

February 22nd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้รับมอบอำนาจ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มีความร่วมมือกันทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโครงการ SMA เช่น สนับสนุนวิทยากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนวิทยากรพร้อมทั้งสถานที่ในการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูของโรงเรียน SMA กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดขึ้น พร้อมร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่สองฝ่ายเห็นสมควรและวิทยาศาสตร์อวกาศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

February 20th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการติดตามฯ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ นายสุชาติ อนันตะ นายอับดุลเลาะ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

February 18th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้นจึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์อย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา อีกทั้งเพื่อเพิ่มลำดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วชช.นราธิวาส

February 15th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตรชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ร่วมประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th