YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'อบรมภายใน'

รับสมัครอบรมการเขียนSAR

April 29th, 2015 No Comments

รับสมัครอาจารย์เข้าอบรม การเขียน SAR

Tags:  

ครุศาสตร์พัฒนาทักษะการทำผลงานวิชาการ

September 4th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาทักษะการทำผลงานวิชาการให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมีวิทยากร คุณสอฝีน๊ะ นวนดำ รศ.ดร.ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ รศ.อัปสร อีซอ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสังคมศาสตร์

Tags:  

ครุศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”

September 4th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรเพื่อปกป้องผลงานทางวิชาการและผลงานของบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมการอบรมดังนี้ 1.) บุคลากรสายวิชาการ และ 2) นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนอิสลาม คณะครุศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 46 คน

Tags:  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ อบรมห้องสมุดอัตโนมัติแก่ นศ.ปี1

June 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แก่นักศึกษาชั้นปีที่1 โดยมี ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(หลังเก่า) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 1,017 คน  ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416547221722579.90654.163285443715426&type=3

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 16th, 2011 No Comments

-เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 6  – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags:   ·

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle

February 21st, 2011 No Comments

       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูล Oracle ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 คน ซึ่งได้กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 21-25, 28 กุมภาพันธ์ และ 1-4, 7-11 มีนาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน และได้รับเกียรติจาก “อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรไตรรัตน์” เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรจากบริษัท วีที เทคโนโลยี จำกัด คุณวุฒิ ลอรัตนเรืองกิต ผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณศลิษวรรณ แสงเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Tags:  

อบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ มรย.

January 25th, 2011 No Comments

  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์อด รองผู้อำนวยการฯ  จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ  

Tags:   ·

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

June 21st, 2010 No Comments

        สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม <<บุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่>>

Tags:  

โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัย

May 24th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานสำหรับการวิจัย ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 23 ผลจาการอบรมในครั้งนี้ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการประเมิน

Tags:  

ประมวลภาพหลักสูตรการสร้างแบบประเมินออนไลน์

February 1st, 2010 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมหลักสูตรการสร้างแบบประเมินออนไลน์ สำหรับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 27 มกราคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 20-405

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th