YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'ประชาสัมพันธ์'

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 No Comments

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th  

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กับ กก.ตชด.44

July 6th, 2015 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท วันนี้ (5 ก.ค. 58) ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรงค์ ธนานันทกุล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ปีพุทธศักราช 2559-2562 โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พันตำรวจโท สำเนียง องค์การ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 ค่ายพญาลิไท พันตำรวจโทเชธวิทย์ นีระหิง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ […]

Tags:   ·

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

June 3rd, 2015 No Comments

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558   ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558     วันนี้(2 มิ.ย. 2558) อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ณ. ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้    1. อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ 2. นายสงกรานต์  มุณีแนม 3. ดร.อาดุลย์ พรมแสง 4. นางสาววัชรี  ถ้วนถวิล 5. นายประเสริฐ  รูปแกะ 6. ผศ.สันติ  อารักษ์คุณากร 7. อาจารย์อุบล  ตันสม 8. อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา 9. อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 10. นายมะรอเซะ  ลาเม็ง

Tags:  

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET)

May 29th, 2015 No Comments

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET) วันที่ 25 พ.ค. 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4”(South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET 4th) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลาบี ชั้น2 โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 66 คน อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เครือข่าย SRARITNET เป็นความร่วมมือเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

Tags:  

ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ

May 25th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วันนี้ (19พ.ค.58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนคุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาทั้ง 6 โรงเรียน และนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา (อัตลักษณ์การศึกษาพิเศษ) เข้าร่วมในครั้งนี้

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก

May 25th, 2015 No Comments

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์

Tags:  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

April 23rd, 2015 No Comments

วันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา ในโอกาสนี้ ผอ.สำนักวิทยบริการมอบรางวัลแก่บุคลากรและผู้บริหารจากการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2558 ตามเกณฑ์พิจารณาของ ผอ.สวท. 3 รางวัล (งบประมาณส่วนตัวของ ผอ.สวท.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ด้านการใช้นวัตกรรมเครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ นายมูฮามะ มะสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานและบริหารงาน อาจารย์จารุณี การี รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านความขยัน ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน นายมะรอเซะ ลาเม็ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปสำนักงานผู้อำนวยการ >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Tags:  

การขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO”

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO” ที่คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มรย. >>>ภาพกิจกรรมเพิ่เติม  

Tags:  

ราชภัฏยะลาคว้า2เหรียญปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย

April 10th, 2015 No Comments

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -2เมษายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าได้ 2 เหรียญ -รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 [เหรียญทองแดง] ประเภทร่ายรำทีมหญิง [รือกู] ได้แก่ น.ส ไซราณี ตาเห น.ส ภริดา สือรี และ น.ส วิลดานี ยะโก๊ะ -รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 [เหรียญเงิน] ประเภทต่อสู้ รุ่น F หญิง ได้แก่ น.ส นูรฮายาตี สาและ

Tags:  

คณบดีครุศาสตร์ให้โอวาททีมปันจักสีลัต มรย.

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้โอวาและกำลังใจกับทีมนักกีฬาปันจัสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางไปร่วมแข่งกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี อ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ และ อ.นุสรัน เฮาะมะ ควบคุมทีม พร้อมกันนี้ได้มอบชุดแข่งขันชุดใหม่ให้กับทีมนักกีฬา

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th