YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'การบริการวิชาการแก่สังคม'

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 No Comments

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th  

Tags:  

ครุศาสตร์ลงพื้นที่ร.ร.ตชด.

January 19th, 2016 No Comments

วันที่ 13 มกราคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ลงพื่้นที่ ศูนย์การเรียนต.ช.ด. บ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ช่วยจัดห้องเรียนและจัดทำสื่อการเรียนสอน สนองโครงการพระราชดำริ แล้วเตรียมพร้อมเพื่อการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Tags:  

สาขาจิตวิทยาออกพื้นที่บริการวิชาการ

January 19th, 2016 No Comments

วันที่ 11-12 มกราคม 2558 อ.ฟารีดา สุบินวิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กกลุ่มพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป อ.เมืองยะลา  

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กับ กก.ตชด.44

July 6th, 2015 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท วันนี้ (5 ก.ค. 58) ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรงค์ ธนานันทกุล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ปีพุทธศักราช 2559-2562 โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พันตำรวจโท สำเนียง องค์การ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 ค่ายพญาลิไท พันตำรวจโทเชธวิทย์ นีระหิง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ […]

Tags:   ·

ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ

May 25th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วันนี้ (19พ.ค.58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนคุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาทั้ง 6 โรงเรียน และนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา (อัตลักษณ์การศึกษาพิเศษ) เข้าร่วมในครั้งนี้

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก

May 25th, 2015 No Comments

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์

Tags:  

รับสมัครอบรมการเขียนSAR

April 29th, 2015 No Comments

รับสมัครอาจารย์เข้าอบรม การเขียน SAR

Tags:  

ครุศาสตร์จัดประชุมการการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์ได้จัดประชุมตามโครงการยกระดับมาตรฐานครูชายแดนใต้ เรื่อง”การวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” ให้กับครูประจำการในพื่นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา และดร.รุ้งลาวันย์ จันทรัตนา ให้เกียติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อบรม **ภาพกิจกรรม**

Tags:  

ครุศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 จัดโครงการวันวิชาการ บูรณาการสานการเรียนรู้.

March 10th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จัดโครงการวันวิชาการ บูรณาการสานการเรียนรู้ นิทรรศการผลงานสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วันนี้ (9มี.ค.58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวันวิชาการ บูรณาการสานการเรียนรู้ นิทรรศการผลงานสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ครูผู้สอน คณาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนเทศบาล 3 ได้จัดโครงการวันวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับในปี 2558 โรงเรียนได้มีการประสานงานกับครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ถึงแนวทางในการให้ผู้เรียนสามารถทบทวน สรุปองค์ความรู้เรียนรู้ในสถานการณ์ใหม่ […]

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม

January 27th, 2015 No Comments

ศูนย์การศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อนวัตกรรมโดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่2 กลุ่มครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 มีคุณครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่สองนี้ กว่า70คน

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th