YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา'

สาขาการสอนอิสลามอบรมเทคนิคการพิมพ์ภาษาอาหรับ

March 10th, 2016 No Comments

สาขาการสอนอิสลามศึกษา‬ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพิมพ์อาหรับด้วยคอมพิวเตอร์” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา (ค.บ.) มีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ภาษาอาหรับ ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อุษมาน ยูโซ๊ะ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธานเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์

Tags:  

ครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน

March 10th, 2016 No Comments

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นอกเวลาเรียน (Extra time) ฝึกทักษะการว่ายน้ำ ณ สระว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา

Tags:  

กิจกรรมเสริมความเป็นครู “ภาษาและวัฒนธรรม”

February 4th, 2016 No Comments

วันที่ 30 มกราคม 59 สาขาวิชาภาษาไทย(คบ.) ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู โดยการอบรมเรื่องภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 375 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 (ห้อง 500) อาคารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 08.00-12.30 น มีคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยร่วมเป็นวิทยากร -ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา วัชรสุขุม (ประธานหลักสูตร) -อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ -อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม -อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

Tags:  

เสริมภาษาอังกฤษนักศึกษาป.โทอิสลามศึกษา

January 26th, 2016 No Comments

วันที่ 21-23 มกราคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศีกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษภายใต้โคงการอบรมภาษาอังกฤษทักษะการพูดฟังและภาษาวิชาการ สอนโดยสถาบันอ๊อกฟอร์ด. (Oxford Language Center)มีวิทยากร.Dr.W Md Ryman. W A Rahman โดยมี ผศ.ดร.กฤษฏา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน

Tags:  

ครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู

January 26th, 2016 No Comments

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 450 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ห้อง 500 อาคารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ภาค ภาคเช้า เรื่องปรัชญาการศึกษา มีวิทยากร ดร.มูหามัดรูยาณี บากา นักวิชาการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ภาคบ่าย เรื่องจิตวิทยาสำหรับครู มีวิทยากร อาจารย์ฉัตรวิไล อินคง จากสถาบันพลศึกษา ยะลา

Tags:  

ครุศาสตร์ลงพื้นที่ร.ร.ตชด.

January 19th, 2016 No Comments

วันที่ 13 มกราคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ลงพื่้นที่ ศูนย์การเรียนต.ช.ด. บ้านภักดี ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ช่วยจัดห้องเรียนและจัดทำสื่อการเรียนสอน สนองโครงการพระราชดำริ แล้วเตรียมพร้อมเพื่อการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Tags:  

ครุศาสตร์ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

January 14th, 2016 No Comments

  วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ร่วมกับเทศบาลนครยะลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา และเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาพร้อมด้วยอาจารย์ จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆร่วมสนุกและแจกของรางวัลจำนวนมาก ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th/edu/pre_newsact.php?g_id=71

Tags:  

ครุศาสตร์ร่วมจัดงานวันเด็กพิเศษ

January 14th, 2016 No Comments

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมแจกของขวัญและของรางวัลให้กับน้องๆหนูๆเด็กพิเศษ ในวันสุดพิเศษวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th/edu/pre_newsact.php?g_id=70

Tags:  

นศ.ทวิภาษาอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย

December 29th, 2015 No Comments

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา เข้ารับการอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย วันที่ 26-28ธค.58 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี

Tags:  

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การวัดและการประเมินผล

December 25th, 2015 No Comments

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การวัดและการประเมินผล ให้กับนักศึกษาสาขาการศึกษา ณ ห้องประชุม 500 อาคารสังคมศาตร์

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th