YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร'

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

October 16th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้บริหาร/ตัวแทนจากเครือข่าย 7 สถาบันเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการระหว่างเครือข่าย โดยมีเครือข่ายจาก 7 สถาบัน เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

October 14th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “ISO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก 5 ส” ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรศาสตร์ จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

October 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานการประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มาเยี่ยมชมและให้แนวทางการทำวิจัยและบริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

October 3rd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ หลักสูตรเคมี หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมคณะผูบริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

September 29th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ ร่วมแสดงความยินดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560

September 26th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อธิการบดีและหน่วยงานจาก 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ พร้อมชมวีดีทัศน์ความประทับใจและกล่าวขอบคุณของผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ร่วมงานเกษียณมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และชมการแสดงพิธีเปิดจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร การแสดงคณะวิทยาการจัดการ การแสดงคณะครุศาสตร์ และการแสดงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช อาจารย์ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย อาจารย์ศตพล ลูกอินทร์ นางเพ็ญศรี สุขไชยะ นางวรรณะ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรรค์ และนายสมปัน สุวรรณ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

August 28th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

August 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บุคลารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th