YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์'

สำนักวิทยบริการฯจัดกิจกรรม AC Open House 2012

June 20th, 2012 No Comments

วันที่ 13 มิถุนายน 2555  ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม AC. Open House 2012

Tags:   · ·

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

February 16th, 2012 No Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการฯ  นายธนภัทร  นาคิน  นายมะรอแซะ ลาเม็ง และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  ทั้งนี้ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ด้วย

Tags:   ·

2บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ คว้าเหรียญเงิน “คาวบอยเกมส์”

May 16th, 2011 No Comments

ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2554) “คาวบอยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 20 คน ในชนิดกีฬาดังนี้ คือ เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญเงินจากกีฬาประเภท “กรีฑา” ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์   เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักรุ่น 50-54 ปี นายธนภัทร  นาคิน  เหรียญเงิน เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

Tags:   ·

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา

February 26th, 2011 No Comments

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 :คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว  เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา  เข้าเยี่ยมชมมุมความรู้สารสนเทศพิเศษ American Corner  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ   ณ ห้อง American Corner  ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ชีวลา  บาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล American Corner  Yala  เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป            คุณอดัม ฮันท์แมน  ได้ทำกิจกรรมบริการวิชาการโดยการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง “Black History Month”  โดยให้นักศึกษาได้สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒธนธรรมของประเทศไทยและอเมริกา  รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ   ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Tags:   · ·

โครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [1 ก.พ. 54]

February 2nd, 2011 No Comments

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการทำข้อตกในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

Tags:  

การแสดงดิเกฮูลูในงานกีฬาสัมพันธ์ “ปลาตีนเกมส์”

January 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ได้จัดแสดงดิเกฮูลูในงานกีฬาสัมพันธ์ “ปลาตีนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   

Tags:  

องค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (ยูเสด) เปิดตัวโครงการสะพาน เสริมสร้างประชาธิปไตย [27 ม.ค. 54]

January 28th, 2011 No Comments

   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (ยูเสด) แนะนำโครงการและปรึกษาหารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

ผู้พิชิตเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

January 28th, 2011 No Comments

   นางสาวฐิติมา  อรชร นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬาขว้างค้อน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ จัด ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2553 

Tags:  

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษพิชิตทุนไปอเมริกา

January 27th, 2011 No Comments

  นางสาวเก่าซาร กาซอ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) และนางสาวอาตีกะห์ อาลีลาเต๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) ได้รับคัดเลือกรับทุน “ฟุลไบรท์” ไปแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Tags:  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตร

January 15th, 2011 No Comments

             เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าภาคและประธานหลักสูตร ในการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th