YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้'

อ.ครุศาสตร์รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น

June 17th, 2014 No Comments

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา เรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรุ้สาระ อัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เมือวันที่ 16 พ.ค. 2557

Tags:  

แนะนำเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”

April 30th, 2013 No Comments

ขอเชิญชมเว็บไซต์ “สารานุกรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ซึ่งเป็นผลการวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานขององค์กร ของ ดร.ศิริชัย นามบุรี และ ผศ.ถาวร มณีนิล  ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่สมัยอดีต โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครูยะลา สถาบันราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน   เนื้อหาในเว็บไซต์เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากร ร่วมการเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ บริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์ MediaWiki  (ประเภทเดียวกับที่ใช้จัดการเว็บไซต์ wikipedia)  ผู้สนใจโปรดทดลองใช้ http://web.yru.ac.th/science/encyclopedia และประเมินเว็บไซต์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะได้ที่  http://e-learning.yru.ac.th/survey/index.php?sid=39346

Tags:   · · · ·

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยในประเด็น “เทคนิคการเลือกสถิติงานวิจัย”

March 29th, 2013 No Comments

วันศูกร์ที่ 29 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเลือกสถิติเพื่อการวิจัย โดย อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ  (วท.ด. สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติเป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ และจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม จำนวน 20 คน  สาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เน้นการออกแบบการทดลองการวิจัย การเลือกสถิติให้สอดคล้องกับการวิจัย รวมทั้งการมองโครงร่างงานวิจัยตั้งแต่วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน การออกแบบ และสถิติการวิจัยให้ถูกต้อง โดยเน้นการใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน  สำหรับเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย และแนวคิดในการวิจัยเชิงทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์… การวิจัยเชิงทดลอง  [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การออกแบบการทดลอง [ลิงก์อื่นๆ] การเลือกสถิติการวิจัย [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ t-test [ลิงก์อื่นๆ] การวิเคราะห์ความแปรปรวน [ลิงก์อื่นๆ] การใช้สถิติ ANOVA [ลิงก์อื่นๆ]

Tags:   · ·

โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มรย.ปี 2 นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งที่ 1

November 24th, 2012 No Comments

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-17.00 น. คณะกรรมการกลุ่มวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning: AL) โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2 (ประจำปี 2555)  โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดกิจกรรมเวทีนำเสนอโครงการวิจัยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการวิจัย ที่โครงการสะพานเสริมประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสนับสนุนของ USAID ให้ทุนวิจัยแก่ นักศึกษาปริญญาตรี 5 ทุน ปริญญาโท 5 ทุน  และภาคประชาสังคม (CSO) จำนวน 9 ทุน รวมทั้งหมด 19 ทุน ในพื้นที่วิจัย 3 จังหวัด คือ ยะลา […]

Tags:  

ประมวลภาพการจัดโครงการ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

July 30th, 2009 No Comments

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยการวางระบบติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหา ทักษะวิธีการแก้ปัญหา เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ ให้ความรู้และฝึกทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13, 20, 27 พฤษภาคม , 24 มิถุนายน และ 22 กรกฎาคม 2552   

Tags:  

โครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพในการเป็นพิธีกร ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.,12,18 พ.ค. 52

May 18th, 2009 No Comments

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการ การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์การ : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพิธีกร วันที่ 27 เมษายน 2552 การฝึกทดลองปฏิบัติการเป็นพิธีกร ครั้งที่ 1วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ ชั้น 6 

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th