YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม'

สาขาการสอนอิสลามอบรมเทคนิคการพิมพ์ภาษาอาหรับ

March 10th, 2016 No Comments

สาขาการสอนอิสลามศึกษา‬ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการพิมพ์อาหรับด้วยคอมพิวเตอร์” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา (ค.บ.) มีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ภาษาอาหรับ ในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์อุษมาน ยูโซ๊ะ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธานเปิดกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์

Tags:  

นศ.ทวิภาษาอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย

December 29th, 2015 No Comments

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ร่วมโครงการทวิ/พหุภาษา เข้ารับการอบรมระบบตัวเขียนภาษามลายูด้วยอักษรไทย วันที่ 26-28ธค.58 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี

Tags:  

ครุศาสตร์อบรมครูทวิภาษา

December 8th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 “ครูทวิ/พหุภาษาศึกษา” ตามหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวนนักศึกษา 40 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสังคมศาสตร์

Tags:  

ขอเชิญนศ.ส่งประกวดการ์ดวันพ่อ

December 3rd, 2015 No Comments

กิจกรรม สานรักวันพ่อ 58  ตอน “พ่อ…ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี” ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประกวดออกแบบการ์ดวันพ่อ รูปแบบและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม •    เป็นการประกวดออกแบบการ์ดวันพ่อ พร้อมข้อความที่บอกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแก่ลูกอย่างไร •    ออกแบบการ์ดวันพ่อบนกระดาษขนาด 5.75 x 8 นิ้ว(ครึ่ง A4) โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำ และห้ามก้อปปี้หรือลอกเลียนแบบการ์ดของคนอื่นโดยเด็ดขาด  •    เขียนข้อความด้วยลายมือ แบบอย่างที่ดีของพ่อเป็นอย่างไร ต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ห้ามคัดลอกข้อความหรือคำพูดของผู้อื่น •    ตกแต่งการ์ดด้วยวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นเองให้สวยงาม •    ส่งผลงานได้ที่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ห้องพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์) ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 เวลา 11.40– 12.30 น. •    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 6 มกราคม 2558 •    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ห้องพัฒนานักศึกษา   คณะครุศาสตร์) หรือโทร 084-6339226 (อ.ฮูซีน อับดุลรามัน)

Tags:  

คณบดีคณะครุศาสต์ร่วมลงนามถวายพระพร

November 19th, 2015 No Comments

19 พฤศจิกายน 2558 คณบดีคณะครุศาสต์และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโถงอาคารสังคมศาสตร์

Tags:  

สโมสรนศ.ครุศาสตร์จัดรอมฏอนสัมพันธ์ 58

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรมมละศีลอดร่วมกัน รอมฏอนสัมพันธ์ 58 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ภายในคณะ โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน และมีอาจารย์อับดุลหาลิม อาแด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Tags:  

สาขาการสอนอิสลามจัดอบรมการสอนกุรอาน

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงกาอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานโครงการได้กล่าวว่าการอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามนี้ศึกษา เป็นโครงการสำคัญของหลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษาในการสอนอัล-กุรอานระบบกีรออาตี และเพื่อพัฒนาแนวคิดให้แก่ครูสอนอัล-กุรอานให้สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิมะนาเซ สามะอาลี ครูใหญ่โรงเรียนสอนกีรออาตีจังหวัดยะลาและคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม **ภาพกิจกรรม**

Tags:  

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เมาลิดินนบี)

January 26th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเมาลิดินนบี  ณ คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาในการสืบสานแบบฉบับอันดีงาม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ศาสดามุฮัมหมัด แบบอย่างที่ดีเลิศ” และมีอาจารย์ในสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ภาพกิจกรรม

Tags:  

สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเขียนอักษรภาษาอาหรับ”

January 26th, 2015 No Comments

                เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเรื่อง “ศิลปะการเขียนอักษรภาษาอาหรับ” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสลาม ณ ห้อง 605 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปะการเขียนอักษรอาหรับให้ถูกวิธี และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอิสลามให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายอะหะมะ หะยีนอ ครูอิสลามศึกษา โรงเรียนประทีปวิทยา เป็นวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

ครุศาสตร์จัดค่ายลูกเสือคุณธรรม

June 17th, 2014 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม(จิตอาสา) ระหว่างวันที่13 -15 มิ.ย. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยอาชีวศึกษาออนมสินสมโภช99ปีวิทยานุสรณ์ ตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี สถาบันการพลศึษายะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และมีคุณธรรมให้กับนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th