YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'สำนักงานอธิการบดี'

นศ.ราชภัฏร่วมแข่งปัญจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้

December 12th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 1-4 ธันวานคม 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้เกียรติร่วมชมและมอบรางวัลให้นักกี่ฬา ผลการแข่งขันปรากฏว่า คว้าได้สองเหรียญเงิน หนึ่งเหรียญทองแดง <<ภาพเพิ่มเติม>>

Tags:  

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2556 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

April 26th, 2013 No Comments

    ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร น ำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี และคุณธีรกานต์ ชาญณรงค์ พร้อมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 17 คน โดยนายกสโมสรนักศึกษา นายอาฮามัด เจ๊ะเล๊าะ  และคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพื่อให้ผู้นำนักศึกษารับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และร่วมกันยกร่างแผนงาน โครงการและกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรคณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทผู้นำนักศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  [ภาพเพิ่มเติม…]

Tags:

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

February 16th, 2012 No Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการฯ  นายธนภัทร  นาคิน  นายมะรอแซะ ลาเม็ง และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  ทั้งนี้ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ด้วย

Tags:   ·

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไท

September 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554  — ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนอธิการบดี) ได้เข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาและบวงสรวงพระบรมรูป พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายตำรวจตระเวรชายแดนที่ 44  ค่ายพญาลิไท ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Tags:   ·

2บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ คว้าเหรียญเงิน “คาวบอยเกมส์”

May 16th, 2011 No Comments

ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2554) “คาวบอยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 20 คน ในชนิดกีฬาดังนี้ คือ เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญเงินจากกีฬาประเภท “กรีฑา” ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์   เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักรุ่น 50-54 ปี นายธนภัทร  นาคิน  เหรียญเงิน เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th