YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'อบรมภายนอก'

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 No Comments

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th  

Tags:  

สาขาจิตวิทยาออกพื้นที่บริการวิชาการ

January 19th, 2016 No Comments

วันที่ 11-12 มกราคม 2558 อ.ฟารีดา สุบินวิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กกลุ่มพิเศษ ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป อ.เมืองยะลา  

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมวิทยฐานะให้ครู ร.ร.หน่วยฝึก

May 25th, 2015 No Comments

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ให้กับครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะครุศาสตร์

Tags:  

ครุศาสตร์จัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรม

January 27th, 2015 No Comments

ศูนย์การศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อนวัตกรรมโดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่2 กลุ่มครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 มีคุณครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่สองนี้ กว่า70คน

Tags:  

ครุศาสตร์จัด ประชุมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

September 5th, 2014 No Comments

วันที่ 5 กันยายน 2557 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาเป็นตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้การฝึกวิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรและได้ประสิทธิผลสูงสุด

Tags:  

ครุศาสตร์จัดโครงการอบรมครูไม่ตรงวุฒิ

March 27th, 2013 No Comments

ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2556 คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากจังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูที่สอนไม่ตรงวุฒิและขาดแคลน ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤ

Tags:  

เชิญเข้าร่วมอบรม “การสร้างเครื่องมือสำหรับการคิดวิเคราะห์สำหรับครู”

March 7th, 2013 No Comments

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดอบรม “การสร้างเครื่องมือสำหรับการคิดวิเคราะห์สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้แก่ครูจำนวน ๓๐ คน                ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป                    โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทราบภายในวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ จักขอบคุณยิ่งทั้งนี้ การเข้าร่วมการอบรมไม่มีค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรมจะต้องเสียค่าอาหารและเครื่องดื่มวันละ ๑๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน รวม ๒๐๐ บาท โดยไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 42400

Tags:  

ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์

June 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีครูใหญ่ ร.ต.ต.สุพจน์ หมัดโซ๊ะ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน ***ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.416542255056409.90651.163285443715426&type=3

Tags:   ·

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 16th, 2011 No Comments

-เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 6  – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tags:   ·

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สวท.จัดอบรมโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรฯของโรงเรียน ตชด.

June 17th, 2011 No Comments

วันที่ 17 มิถุนายน 2554  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดโดยศูนย์บรรณสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ

Tags:   · · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th