YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'กองพัฒนานักศึกษา'

นศ.ราชภัฏร่วมแข่งปัญจักสีลัตชิงแชมป์ชายแดนใต้

December 12th, 2014 No Comments

เมื่อวันที่ 1-4 ธันวานคม 2557 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้เกียรติร่วมชมและมอบรางวัลให้นักกี่ฬา ผลการแข่งขันปรากฏว่า คว้าได้สองเหรียญเงิน หนึ่งเหรียญทองแดง <<ภาพเพิ่มเติม>>

Tags:  

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2556 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

April 26th, 2013 No Comments

    ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร น ำโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี และคุณธีรกานต์ ชาญณรงค์ พร้อมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 17 คน โดยนายกสโมสรนักศึกษา นายอาฮามัด เจ๊ะเล๊าะ  และคณะกรรมการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ และกองพัฒนานักศึกษาร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพื่อให้ผู้นำนักศึกษารับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และร่วมกันยกร่างแผนงาน โครงการและกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สโมสรคณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญและบทบาทผู้นำนักศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  [ภาพเพิ่มเติม…]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th