YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2008

ขอเชิญสมัครอบรม เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

April 29th, 2008 No Comments

ขอเชิญบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป สมัครเข้าอบรมปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการ  เรื่อง “การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ”   เหมาะสำหรับผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และนักศึกษาที่พัฒนา Project ด้วยภาษา PHP เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL รวมทั้งผู้สนใจต้องการมีความรู้ด้านภาษา HTML และ PHP เพื่อปรับแต่งโปรแกรมบริหารจัดการเว็บไซต์ ประเภท CMS OpenSource เช่น  Mambo, Joomla, phpNuke ที่พัฒนาด้วย PHP และฐานข้อมูล MySQL  วันและเวลาอบรม ระหว่างวันที่  6-9 และ 12-15 พ.ค. 2551 เวลา 8.30 – 17.00 น. รวมระยะเวลา  8 วัน สถานที่อบรม : ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ค่าลงทะเบียน เพียง […]

Tags:   · ·

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการปี 2551

April 24th, 2008 Comments Off on ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการปี 2551

ในปีการศึกษา 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีโครงการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย หลักสูตร ทั้งโครงการสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจเฉพาะด้าน โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหารและค่าวัสดุเท่านั้น หลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น การตกแต่งภาพด้วย Photoshot, การติดตั้งและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย Moodle, การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://ccenter.yru.ac.th   ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ 0-7322-7151 ต่อ 9703 ด่วน รับจำนวนจำกัด ด่วน !!!  สำหรับโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ที่ลิงก์  http://www.yru.ac.th/webthai/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=90

Tags:   ·

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

April 24th, 2008 Comments Off on แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2551  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technolog) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดีย (ข้อความ, ภาพนิ่ง,ความเคลื่อนไหว, เสียง, ภาพยนตร์ รวมทั้งการออกแบบการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์)  เป็นหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการศึกษาวิจัยความต้องการของหลักสูตร  ว่าบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้  และของประเทศ  รวมทั้งสอดคล้องกับบทบาทและความสำคัญของสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียในปัจจุบัน ทั้งในแง่การเรียนการสอน ด้านความบันเทิง ด้านการสื่อสารมวลชน มีตำแหน่งงานรองรับทั้งภาครัฐ เอกชน และการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว สนใจหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  http://yalor.yru.ac.th/~appliedsci/appliedsci/  หรือเว็บไซต์ของหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ http://yalor.yru.ac.th/~multimedia    (กำลังพัฒนา)

Tags:   · ·

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การติดตั้ง พัฒนาระบบและการสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง

April 24th, 2008 No Comments

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากรในโรงเรียน คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าอบรมในโครงการบริการวิชาการประจำปี 2551 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  (ให้สิทธิ์บุคลากรในโรงเรียน, วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าอบรมได้)  โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2  หลักสูตร (รุ่น)  ดังนี้ 1) รุ่นที่ 1  เรื่อง การติดตั้งและบริหารระบบการจัดการการเรียนรู้ ด้วย Moodle  วันที่ 18-22 มิถุนายน 2551 (จำนวน 40 คน )      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้บริหารระบบเครือข่ายของโรงเรียน หรือผู้สอนทั่วไป  เป้าหมายเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อพัฒนาและดูแลระบบ LMS (Learning Management System) รองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต  โดยใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเปิดเผยรหัส (Open Source) ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ ได้แก่ Linux-SIS เป็นระบบปฏิบัติการเครือข่าย และใช้ […]

Tags:   ·

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมข่าวออนไลน์ มรย. YRU News Online

April 24th, 2008 Comments Off on ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมข่าวออนไลน์ มรย. YRU News Online

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยินดีต้อนรับนักศึกษาทั้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 และนักศึกษาเก่ากลับสู่รั้ว มรย. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับบรรยากาศอันร่มรื่นของมหาวิทยาลัย และมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการรับน้องใหม่ของรุ่นพี่ (แบบสร้างสรรค์)  ขอให้มีความสุขกับการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดไปครับ  

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th