YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2008

บรรยากาศอบรม เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

May 6th, 2008 No Comments

ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. และ 12-15 พ.ค. 51 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ (อ.ปรีชา พังสุบรรณ และคณะ) จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมบนเว็บ มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจำนวนมากกว่า 40 คน  โดยเชิญวิทยากรหลักจากภายนอก ระดับมืออาชีพ (ผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์) จึงนับเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก สำหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองเป็นนักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์ (Web Application) ด้วยภาษา PHP และระบบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมแบบ Open Source จึงนำภาพบรรยากาศมาฝากครับ  

Tags:   ·

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 47

May 5th, 2008 No Comments

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงยินดีกับบัณฑิตใหม่ รหัส 47 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550-2551 บรรยากาศการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างบัณฑิตและคณาจารย์ในสาขาเพื่อร่วมแสดงความยินดี ขอให้บัณฑิตทุกคนโชคดี ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ  ประพฤติตนให้เป็นประโยชนเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

Tags:   ·

บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

May 5th, 2008 Comments Off on บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

บรรยากาศการโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 51 ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรม อาคารยะลาพาเลซ โดยมี อ.นิภาภัทร์  กุณฑล และทีมงานเป็นวิทยากร มีเยาวชนสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ปลูกฝังให้รู้จักรักการทำงาน  ความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   หวังว่าในปีต่อไปจะมีโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างนี้อีกครับ

Tags:   · · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th