YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2008

ประมวลภาพค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์แบบวิจัยสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย

June 30th, 2008 No Comments

  เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2551 ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้จัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์แบบวิจัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปี พ.ศ. 2551  <<ดูเพิ่มเติม>>

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบ e-Learning YRU

June 30th, 2008 No Comments

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการในโครงการนำร่องพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่งผ่านระบบ e-Learning YRU ให้แก่คณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ภาควิชาละ 2-4 คน รวมทั้งหมด 30 คน ในระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอธิการบดี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา “FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2008”

June 24th, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2008” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<ดูเพิ่มเติม>>

Tags:  

รับสมัครแข่งขันทุนทำวิจัยและการสอนระยะสั้น

June 23rd, 2008 No Comments

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น (รายละเอียด) ผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการห้องสมุดในยุคโลกไร้พรมแดน

June 13th, 2008 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยลัยราชภัฎยะลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการห้องสมุดในยุคโลกไร้พรมแดน เพื่อให้ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ สนใจติดต่อ 073-227165

Tags:  

โครงการอบรมศูนย์ข่าวออนไลน์

June 12th, 2008 No Comments

วันที่ 10 มิ.ย. 51เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทคเพื่อการบริหาร จัดอบรมโครงการการพัฒนาศูนย์ข่าวออนไลน์ มหาวิวิทยาลัยราชภัฏยะลาขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   ซึ่งโดยนำเสนอในรูปแบบเว็บบล็อกออนไลน์ (http://www.yru.ac.th/news) โดยให้สิทธิทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมและภาพประกอบของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง จะเป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานและจะเป็นศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ข่าวภาพรวมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              

Tags:  

ครุศาสตร์อบรม “ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว”

June 10th, 2008 No Comments

  เมื่อ วันที่ 1-2 มิถุนายน 2551 คณะครุศาสตร์ ได้ฝึกอบรม “ศิลปการต่อสู้ป้องกันตัว” ให้กับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ จาก ตชด

Tags:  

การตรวจสุขภาพประจำปี

June 10th, 2008 No Comments

              ด้วยทางสำนักงาน สก.สค. จังหวัดยะลา ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลยะลา  จัดตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา    โดยขอให้ท่านที่สนใจจะตรวจสุขภาพลงชื่อในแบบฟอร์ม บนเคาร์เตอร์เซนต์ชื่อ  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน  2551  และจัดแจ้งวัน ที่จะตรวจให้ทราบอีกครั้ง             ด้วยความปรารถนาดีจากงานธุรการและสารบรรณ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ วจก. มรย. ปีการศึกษา 2551

June 10th, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551”  โดยมี ผศ.จารุณี  เซี่ยงเห็น  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาใหม่

Tags:

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนระยะยาวและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

June 10th, 2008 No Comments

กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนระยะยาวและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 8 – 10 เมษายน 2551  ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน  

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th