YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2008

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2551

August 26th, 2008 No Comments

   <<ดูเพิ่มเติม>>

Tags:  

พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หน่วยงานเทศบาลนครยะลา สอบวัดมาตรฐานความรู้ออนไลน์

August 16th, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หน่วยงานเทศบาลนครยะลา สอบวัดมาตรฐานความรู้ออนไลน์ หลังจากที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาแล้วในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551 

Tags:  

ภาพอบรมปฏิบัติการการจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Bitdefender

August 14th, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้าน ICT และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์

Tags:  

ครุศาสตร์ กับงาน”มรย.วิชาการ51″

August 4th, 2008 No Comments

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการในงาน “มรย.วิชาการ 51” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2551 วันที่ หลักสูตร จำนวน ค่าลงทะเบียน 17-18 ส.ค. 51 ผลิตสื่อทำมืออย่างง่าย 100 คน 600 บาท 17-18 ส.ค. 51 การละเล่นพื้นบ้าน “มอ” 100 คน 400 บาท 17-19 ส.ค. 51 การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ “Backward Design” 50 คน 400 บาท 18-19 ส.ค. 51 การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน 50 คน 300 บาท 18-19 ส.ค. 51 การจัดการศึกษาและการจัดการปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษในชั้นเรียนรวม 50 คน 300 บาท […]

Tags:

ภาพอบรมการบริหารและจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการแบบ Open Source

August 2nd, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร  การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการแบบ Open  Source  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Tags:  

ภาพอบรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนนักโปรแกรมเมอร์มือใหม่ โดยใช้โปรแกรม Visual Basic

August 2nd, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร โครงการค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนนักโปรแกรมเมอร์มือใหม่ โดยใช้โปรแกรม   Visual  Basic  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Tags:  

ภาพอบรมการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอนอีเลร์นนิ่ง สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (e-learning) โดยใช้ Moodle

August 2nd, 2008 No Comments

  วันที่ 23-27  กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการเรียนการสอนอีเลร์นนิ่ง สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (e-learning) โดยใช้ Moodle ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์   

Tags:  

ภาพอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครยะลา

August 2nd, 2008 No Comments

วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการปฎิบัติงานราชการของเทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์   

Tags:  

ภาพอบรมโครงการนำร่องพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตรมหาวิลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบอีเลร์นนิ่ง

August 2nd, 2008 No Comments

 รุ่นที่ 1เมื่อวันที่ 26-27  มิถุนายน 2551 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30  กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรโครงการนำร่องพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตรมหาวิลัยราชภัฏยะลา ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบอีเลร์นนิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Tags:  

ภาพอบรมการดูแลและการสร้างความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการวินโดว์(การสำรองข้อมูล,การติดตั้งและป้องกัน,การจัดระบบไฟล์)

August 2nd, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 28-30  กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การดูแลและการสร้างความปลอดภัยบนระบบปฏิบัติการวินโดว์  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์   

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th