YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2009

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2552

February 18th, 2009 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม MS-Excel ให้แก่เยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา   

Tags:  

ภาพอบรมโครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2552

February 16th, 2009 No Comments

 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การค้นหาข้อมูลและการรับส่งอีเมล์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา

Tags:   ·

หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียจัดอบรมเสริมทักษะ Mac OS ให้นักศึกษา

February 12th, 2009 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีมิลติมีเดีย (Multimedia Technology: MT) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร ระบบปฏิบัติการ Mac OS version X ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างทักษะการใช้เครื่อง Mac สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นพื้นฐานสำหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดทำโครงการ/หัวข้อพิเศษประกอบการศึกษาในหลักสูตร และการประกอบวิชาชีพในอนาคต

Tags:  

อบรมปฏิบัติการการใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh

February 10th, 2009 No Comments

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดย หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ห้อง 306 มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสาขาคอมพิวเตอร์  ศิลปะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th