YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2009

โครงการอบรมการจัดการความรู้เพื่อประสิทธิภาพในการเป็นพิธีกร ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.,12,18 พ.ค. 52

May 18th, 2009 No Comments

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการ การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์การ : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นพิธีกร วันที่ 27 เมษายน 2552 การฝึกทดลองปฏิบัติการเป็นพิธีกร ครั้งที่ 1วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552  ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ ชั้น 6 

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th