YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2009

ประมวลภาพการจัดโครงการ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ

July 30th, 2009 No Comments

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยการวางระบบติดตามประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร : กรณีศึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัญหา ทักษะวิธีการแก้ปัญหา เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ ให้ความรู้และฝึกทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13, 20, 27 พฤษภาคม , 24 มิถุนายน และ 22 กรกฎาคม 2552   

Tags:  

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

July 28th, 2009 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2552

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th