YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2009

ประมวลภาพการศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 28th, 2009 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2552 ณ จังหวัดสงขลา หน่วยงานที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ 1. บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  2. สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  

Tags:  

ประมวลภาพการให้บริการด้านสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯในงาน มรย.วิชาการ52

August 25th, 2009 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์บรรณาสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดแสดงนิทรรศการการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝึกอบรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ กับผู้รับบริการ ทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งนำเสนอและฝึกอบรมในงาน มรย.วิชาการ 52 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2552  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th