YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2009

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการทำวิจัยในงานประจำ

September 17th, 2009 No Comments

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมการทำวิจัยในงานประจำ ให้กับบุคลากรสังกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำการทำวิจัยในงานประจำโดยทำ WorkShop ในระหว่างวันที่ 16 – 19 กันยายน 2552  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th