YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2010

การเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “วช. : ขับเคลื่อนงานวิจัยปัญหาชายแดนภาคใต้สู่การจัดการความมั่นคง”

January 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “วช. : ขับเคลื่อนงานวิจัยปัญหาชายแดนภาคใต้สู่การจัดการความมั่นคง” ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการขอตึกใหม่

January 27th, 2010 No Comments

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อกำหนดกรอบการขอตึกใหม่ <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมกวนอาซูรอสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ

January 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมงานมหกรรมกวนอาซูรอสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การประชุมการจัดสรรโควตาประจำปีการศึกษา 2553 และการจัดสรรสถานที่ในงานวันราชภัฏ 53

January 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมการประชุมการจัดสรรโควตาประจำปีการศึกษา 2553 และการจัดสรรสถานที่ในงานวันราชภัฏ 53 <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย “เฮติ”

January 23rd, 2010 No Comments

  คณะวิทย์ฯ ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย “เฮติ” ได้ที่อาคาร 5 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว-อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับวิชาเคมี”

January 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้เครื่องแก้ว-อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับวิชาเคมี” ของสาขาวิชาเคมี ณ อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2552 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

January 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการประชุมเพื่อตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1 โดยได้เชิญกรรมการมาตรวจ 3 ท่าน ได้แก่ อ.สมพงษ์ เพชรบริสุทธิ์ จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ผศ.นราพร มณีเชวง และ ผศ.พรรณี แพงทิพย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดเสวนาเรื่อง “ศิลปะกับวิทยาศาสตร์”

January 20th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเสวนาเรื่อง “ศิลปะกับวิทยาศาสตร์” โดยมีคณาจารย์ภายในคณะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และได้รับเกียรติจาก รศ.นันทา โรจนอุดมศาสตร์ และ รศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัด จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในการเสวนาครั้งนี้ด้วย <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมพิธีตักบาตรในวันครู

January 18th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมพิธีตักบาตรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันครู <<ดูภาพเพิ่มเติม>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

January 16th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา <<ดูภาพเพิ่มเติม>>

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th