YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2010

การประเมินผลการปฏิบัติงานของภาควิทยาศาสตร์

February 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  ภาควิชาวิทยาศาสตร์จัดประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาซึ่งดำเนินการโดย ผศ.สุภา ยธิกุล หัวหน้าภาควิชา และคณะ  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมงานการแนะแนวศึกษาต่อ

February 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ในงานการแนะแนวศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การประชุมของภาควิชาวิทยาศาสตร์

February 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553  ผศ.สุภา ยธิกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณาจารย์ของภาควิชา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาควิชา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

February 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับ อ.ประทีป สิทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณสุมล เพ็ชร์แก้ว คุณทิชากร ทัศนเบญจกุล และคุณประภาพรรณ โชติสูงเนิน เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องเพื่อการดำเนินงานของคณะต่อไป  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯร่วมประชุมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

February 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี เป็นประธาน  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

February 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2553  ณ ห้องประชุมเล็ก  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการจัดสรรทุนการศึกษา

February 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมการจัดสรรทุนการศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ของสกอ. ณ ห้องประชุมสภา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์จัดประชุม เรื่อง ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้บริการ

February 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และ ผอ.สำนักงานคณะ จัดประชุม เรื่อง ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้บริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเล็ก  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดค่ายวิทย์อาสา-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น

February 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.เชิดตระกูล หอมจำปา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อ.วรรณะ ทองทราย ได้ออกสำรวจพื้นชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อที่จะนำนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ออกค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในชุมชน โดยได้พบปะกับผู้นำชุมชน อบตทรายขาว ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรายขาว และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว  ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการกำกับห้องสอบ

February 22nd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการกำกับห้องสอบการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2552 ของคณาจารย์ในคณะ เพื่อทราบปัญหาและเพื่อพัฒนาในภาคเรียนต่อไป  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th