YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2010

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ เข้าร่วมซ้อมต้นแบบการรับปริญญา

March 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมการซ้อมต้นแบบการรับปริญญา ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

การบรรยายพิเศษนักศึกษา ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

March 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553  รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยให้มีคุณภาพ” ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  ณ ห้อง 106 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดและการผลิตเชื้อเห็ด

March 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดและการผลิตเชื้อเห็ด ณ อาคาร 15 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

โครงการบริการวิชาการ การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

March 26th, 2010 No Comments

      ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

Tags:

โครงการนักเคมีรุ่นเยาว์

March 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเคมีรุ่นเยาว์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมค่ายชาววิทย์อาสาฯ

March 24th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมค่ายชาววิทย์อาสาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2553 ณ ชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

March 24th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2553  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยสังกัดเทศบาลนครยะลา ณ ห้อง 106 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงาน SAR

March 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553  คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำโดย อ.แพรวศรี เดิมราช หัวหน้าภาควิชา จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงาน SAR ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเพื่อกำหนดสิ่งก่อสร้าง ปี 2554

March 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553  อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร จัดประชุมเพื่อกำหนดสิ่งก่อสร้าง ปี 2554 ตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ประชุมเพื่อเตรียมค่ายชาววิทย์อาสาฯ

March 23rd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดค่ายชาววิทย์อาสาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2553 ณ ชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th