YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2010

คณะวิทย์ฯ ประชุมเกี่ยวกับการนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงบริการทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 5)

May 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมร่วมกับคณาจารย์ที่จัดบริการวิชาการเกี่ยวกับการนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงบริการทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ที่ 5)  ณ ห้องประชุมเล็ก  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดโครงการ Freshy Buddy Camp 2010

May 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Freshy Buddy Camp 2010 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  ณ บริเวณดาดฟ้า อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการสอบเข้าภาค กศ.บป.

May 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการสอบเข้าภาค กศ.บป. ณ อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการสอบของนักศึกษาใหม่หลังเรียนปูพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

May 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมการสอบของนักศึกษาใหม่หลังเรียนปูพื้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร 20 เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในทุกสาขาวิชา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การประชุมเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์

May 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อกำหนดสถานที่ในการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ สัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553

May 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2553  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี”

May 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี”  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

May 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีวาระเพื่อพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาการขอความอนุเคราะห์รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา และพิจารณาการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้ขอต่ออายุราชการ

May 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553  อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้ขอต่ออายุราชการ โดยมี ผศ.สุเชษฐ์ ม่าเหร็ม รองอธิการบดี เป็นประธาน  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์

May 25th, 2010 No Comments

  ด้วยจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดระบบฐานข้อมูลจปฐ. และการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีบุคคลเป้าหมาย จำนวน 30 คน งานบริการและฝึกอบรม ได้ติดต่อเพื่อดำเนินการอบรม และการให้บริการห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 24, 26-27 พฤษภาคม 2553 เป็นจำนวน 3 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏับัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20-405

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th