YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2010

ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการพิมพ์งานทางเคมี

July 31st, 2010 No Comments

นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวนผู้เ้ข้าร่วมโครงการอบรม ทั้งสิ้น 21 คน มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์งานทางเคมี และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการวิจัยไ้ด้เป็นอย่างดี

Tags:  

ฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์่ช่วยสอน CAI

July 31st, 2010 No Comments

สถาบันไอทีไอที หรือ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กรุงเทพฯ ได้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  

Tags:  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับศึกษาใหม่ ปี 53

July 31st, 2010 No Comments

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คุณฟาติน สะนิ งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องสำนักงาน 20-402 อาคาร 20 ชั้น 4

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ มอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อประสมมัลติมีเดียฯ รุ่นที่ 3

July 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อประสมมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการการผลิตเครื่องแก้วอย่างง่าย รุ่นที่ 2

July 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  สาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการอบรมปฏิบัติการโครงการการผลิตเครื่องแก้วอย่างง่าย รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาวิชาเอกเคมี ชั้นปีที่ 2 โดยมีคุณมะยารี ยาฝาด เป็นวิทยากร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน

July 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการอบรมปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ << ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการแยกสารเคมีในสมุนไพร

July 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการแยกสารเคมีในสมุนไพร ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ << ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสา ณ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ

July 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสา ณ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีครู นักเรียน และชาวบ้าน มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำ presentation คณะ

July 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  อ.บุญธิดา จิรรัตนโสภา พร้อมด้วยทีมงาน ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำ presentation คณะ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อประสมมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 3

July 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อประสมมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th