YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2010

คณะวิทย์ฯ ร่วมกับคณะ วจก. ทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดหน้าถ้ำ

August 31st, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดหน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อประเมินการขอผลงานวิชาการระดับ รศ. ของ ผศ.ชาติเชื้อ

August 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อประเมินการขอผลงานวิชาการระดับ รศ. ของ ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุ มรย.

August 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  อ.นิธิ พลไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุ มรย. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุม กพร.53

August 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัด กพร.53  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม

August 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมละศีลอดกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

August 28th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมร่วมละศีลอดกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ โรงอาหาร มรย.  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2553

August 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับหนังสือจาก อ.มาโนชญ์ บุญญานุวัตร ที่ทางคณะได้เชิญมาร่วมในพิธีถวายพานพุ่มรัชกาลที่ 4  โดยท่านได้มีความคิดเห็นต่อการจัดงานหลายประการ  <<รายละเอียด>>

Tags:  

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

August 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553  คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เก้าเส้ง จ.สงขลา และเทศบาลนครสงขลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมตัวชี้วัดที่ 15.1และ 15.2

August 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมตัวชี้วัดที่ 15.1และ 15.2 การจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การประชุมประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับพัฒนาหลักสูตร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

August 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมประเมินความต้องการจำเป็นสำหรับพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th