YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2010

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเพื่อระดมแนวคิดเบื้องต้นในการเปิดหลักสูตรใหม่

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อระดมแนวคิดเบื้องต้นในการเปิดหลักสูตรใหม่ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 1/2553

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 1/2553  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2554

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2554  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหารคณะ

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมผู้บริหารคณะ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ร่วมรำรอแง็งในงานมุทิตาจิต 53

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ร่วมรำรอแง็งในงานมุทิตาจิต 53  ณ บริเวณอาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ประชุมคณะกรรมการสู่สากล

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการสู่สากล ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554 ร่วมกับ ผศ.สมภพ เภาทอง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

โรงเรียนอาซิซสถานขอความอนุเคราะห์สาขาวิชาเคมีฝึกปฏิบัติการนักเรียนเพื่อแข่งขันโอลิมปิก

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน คณะครูจากโรงเรียนอาซิซสถาน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ร่วมหารือกับอาจารย์สาขาวิชาเคมี เพื่อขอความอนุเคราะห์การฝึกปฏิบัติการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแข่งขันโอลิมปิก  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือระหว่าง มรย. กับ วสส.ยะลา

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

September 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th