YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2010

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาแผนย่อย ประจำปี 2554

October 28th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาแผนย่อย ประจำปี 2554  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่

October 28th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์ใหม่  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมผู้เสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2554

October 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมผู้เสนอโครงการบริการวิชาการ งบประมาณประจำปี 2554  เพื่อรับทราบและแก้ไขแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เข้าตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำโครงการ  ณ ห้องประชุทเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม กพร.

October 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ  อ.บุญธิดา จิรรัตนโสภา  อ.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์  อ.รอมสัน หมาดมานัง  และคุณอธิพร สมจิตต์  ร่วมประชุม กพร.  ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม.

October 27th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการบริการวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การประชุมเพื่อจัดทำแบบประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทย์ฯ ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา

October 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแบบประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

เจ้าหน้าที่อาคารร่วมใจทำความสะอาดอาคาร 5 คณะวิทย์ฯ

October 22nd, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553  เจ้าหน้าที่อาคารร่วมใจทำความสะอาดอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย คุณจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร  คุณดนิดา ผลผลา  คุณอำนาจ กลัดศรี  คุณวรรณา กมลเจริญ  คุณพร ศักดิ์สองเมือง  คุณหนูกลิ่น แก้วศรีคำ  คุณสมใจ ศรีม่วง  คุณจอมแก้ว ทวีกิจ  คุณหมายจิตร์ ทองมา  และคุณวัฒทกี พรมญาน  ทางคณะขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

October 20th, 2010 No Comments

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 “ทองกวาวเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553  ที่ผ่านมา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ประชุมชี้แจงการเช่าวงจรสื่อสารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

October 20th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ประชุมชี้แจงระบบโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และร่วมกันพิจารณา TOR โดยมีทีมงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานระบบเครือข่าย ประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภา 2 (ห้องประชุมเล็ก) อาคาร 20 ชั้น 2

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมสัมมนาระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา

October 20th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสัมมนาระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา  ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  โดยมี ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เป็นวิทยากร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th