YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างสำนักวิทยบริการฯ กับสถาบันวิจัยฯ

October 6th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้  ณ โรงยิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการสอบปลายภาค 1/2553

October 6th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการสอบปลายภาค 1/2553  ณ อาคาร 9  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี

October 6th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี ในปีการศึกษา 2554  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม. ประจำเดือนตุลาคม

October 6th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี 2554  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th