YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2010

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการเตรียมจัดงานวันปีใหม่ 2554

November 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการเตรียมจัดงานวันปีใหม่ 2554  กับสโมสรอาจารย์และสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 2 รอบที่ 3

November 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาจันทร์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 2 รอบที่ 3 ณ ห้อง 05-106 อาคาร 5  เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

November 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยการหาตัวอย่างไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

November 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในรายวิชาชีวเคมี ณ ห้อง 05-103 ซึ่งสอนโดย อ.อุบล ตันสม  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

กีฬาสานสัมพันธ์ครุศาสตร์ 53

November 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 คณะครุศาสตร์ได้จัดแข็งขันกีฬาภายใน ณ Stdent Union เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยแข็งขัน  5 ชนิดกีฬา ฟุตซอล วอลลเลย์บอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล

Tags:  

คณะครุศาสตร์ประชุมลำดับครุภัณฑ์

November 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมเพื่อจัดลำดับครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ สำนักงานคณะ โดยมี คณบดี รองคณบดี ผ.อ.สำนักงาน และหัวหน้าภาควิชา เข้าร่วมประชุม

Tags:  

โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตนักศึกษาสู่สากล

November 29th, 2010 No Comments

  นางสาวเก่าซาร กาซอ นักศึกษาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม“โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตนักศึกษาสู่สากล”  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2553ในการนี้ได้มีโอกาสถ่ายรูปร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นายอับดุลลาห์ อาหมัดบันดาวี

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ และ มรย. เตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

November 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

November 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมปฏิบัติการกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี

November 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th