YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2011

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมโครงการบริการวิชาการเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้

February 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมโครงการบริการวิชาการเขตพัฒนาพิเศษชายแดนใต้  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามกอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

February 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามกอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5  โดยมี ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา

February 26th, 2011 No Comments

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 :คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว  เจ้าหน้าที่จากสถานฑูตอเมริกา  เข้าเยี่ยมชมมุมความรู้สารสนเทศพิเศษ American Corner  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศให้การต้อนรับ   ณ ห้อง American Corner  ชั้น 5  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           คุณอดัม ฮันท์แมน  และคุณฐาญิกา  ดวงดาว   ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับอาจารย์ชีวลา  บาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล American Corner  Yala  เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป            คุณอดัม ฮันท์แมน  ได้ทำกิจกรรมบริการวิชาการโดยการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง “Black History Month”  โดยให้นักศึกษาได้สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ทางสังคมและวัฒธนธรรมของประเทศไทยและอเมริกา  รวมถึงแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศ   ณ ห้องประชุมชั้น 6  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Tags:   · ·

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเสวนาการพัฒนาบุคลากร

February 25th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเสวนาการพัฒนาบุคลากร  ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

February 25th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ณ ห้อง 05-106  โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นวิทยากร และมีคณาจารย์จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เข้าร่วมด้วย  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

February 25th, 2011 No Comments

เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2554  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมอบให้สำนักวิทยบริการฯ   เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการภายใต้ หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  ณ หอประชุม (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:   ·

สมศ. รับรองมาตรฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

February 23rd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกซ้ำจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) และได้รับเกียรติจาก  “อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรไตรรัตน์” โดยมีคณะผู้ประเมิน รศ. ประดิษฐ์  มีสุข ผศ.ดร.ปรีดิ์มน  นครินทร์  ผศ.ดร.วสันต์  อติศัพท์  คุณกันยปริณ  ทองสามสี ผลจากการประเมิน คะแนน 4.11 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[<<ดูรูปทั้งหมด>>] 

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดเสวนาแนวทางในการทำผลงานวิชาการให้ผ่าน เน้นเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน

February 23rd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเสวนาแนวทางในการทำผลงานวิชาการให้ผ่าน เน้นเอกสารคำสอนและเอกสารประกอบการสอน  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  โดยมี รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ ผศ.สุรีย์พร สุทธวีร์กูล และ ผศ.สมภพ เภาทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

February 22nd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง

February 22nd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง  ณ ห้องประชุมรามัน อาคารยะลาพาเลซ  โดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  และ  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th