YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2011

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมค่ายพัฒนาทักษะโครงการนักศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

March 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมค่ายพัฒนาทักษะโครงการนักศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 48-50 จำนวน 70 คน เข้าร่วม  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 และ 4

March 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 2 และ 4 เพื่อติดตามการทำงานของกรรมการแต่ละตัวชี้วิด  ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับเทศบาลนครยะลา

March 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี ร่วมประชุมกับคณะกรรมการถอดแบบเทศบาลฯ  ณ หอประชุมเทศบาลนครยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553

March 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5

March 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 เรื่อง “การวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา”  ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมสัมมนาเรื่องคณบดีกับการบริหารคณะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: ประสบการณ์ตรงจากเยอรมัน

March 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณบดีร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คณบดีกับการบริหารคณะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง: ประสบการณ์ตรงจากเยอรมัน”  ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand)  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ค่ายพัฒนาทักษะโครงการนักศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

March 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554  ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธิเปิดค่ายพัฒนาทักษะโครงการนักศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5  โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 48-50 จำนวน 70 คน เข้าร่วม และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ศิษย์เก่า และผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ครุศาสตร์เปิดตัวหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย (CREC)

March 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 คณะครุศาสตร์ได้เปิดตัวหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย (CREC) โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองอธิการบดีและอาจารย์เข้าร่วมงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน่วยวิจัยได้ดำเนินงานวิจัย 3 โครงการ และตีพิมพ์ผลงานเรื่อง “การใช้วรรณกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การบูรณาการพันธกิจการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ (พ.ศ. 2546 – 2554)  โดย ผศ.เกสรี  ลัดเลีย ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการทำความสะอาดบริเวณอาคาร 5

March 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการทำความสะอาดบริเวณอาคาร 5  โดยคุณจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท

March 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปรับปรุงห้องเรียนปริญญาโท 05-107  โดยคุณจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร และคุณวรรณา กมลเจริญ  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th