YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2011

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติสำหรับเทศบาล

April 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและสถาบันวิชาการในการส่งเสริมการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติสำหรับเทศบาลนำร่องของประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุม ทบม. วาระพิเศษ

April 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุม ทบม. วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20 โดยมีวาระการประชุมเพื่อเตรียมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม และการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ครุศาสตร์เซ็นMOUโครงการพัฒนาครู

April 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 คณะครุศาสตร์ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาครู : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เทศบาลนครยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง มคอ.

April 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง มคอ. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเพื่อรับการตรวจ SAR

April 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเพื่อรับการตรวจ SAR ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

April 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีทีมวิทยากรประกอบด้วย รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง และ คุณกันยปริณ ทองสามสี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาฯ “ค่ายภาษาเพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์”

April 25th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้”ค่ายภาษาเพื่อสร้างสังคมสมานฉันท์” รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับชมรมผู้เลี้ยงแพะชายแดนใต้ เครือข่าย ศอ.บต.

April 23rd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมประชุมกับชมรมผู้เลี้ยงแพะชายแดนใต้ เครือข่าย ศอ.บต. ณ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา และได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมะ อาแด เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับชุมชนตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา

April 23rd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมประชุมกับชุมชนตลาดเก่า เทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาเยาวชนในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเสวนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ มรย. ปี 2555-2559

April 22nd, 2011 Comments Off on คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเสวนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ มรย. ปี 2555-2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี ร่วมเสวนาการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2555-2559 ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th