YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2011

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ฯ แก่บุคลากรภายใน มรย.

May 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท

May 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมห้องเรียนนักศึกษาปริญญาโท 05-105 อาคาร 5 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนประจำภาคการเรียนที่ 1/2554  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลาและรายชั่วโมง

May 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดทดสอบสอนเพื่อคัดเลือกอาจารย์พิเศษเต็มเวลาและรายชั่วโมง ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 17 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์ในภาควิชา ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุม อาคาร 15 โดยมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย ผศ.นราพร มณีเชวง ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา และ ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ฯ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์จากการหมักมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.แพรวศรี เดิมราช หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณาจารย์ในภาควิชา ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 โดยมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผศ.สุภา วัชรสุขุม และ อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมกิจกรรมรับน้องใหม่

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมรับน้องใหม่ ณ บริเวณอาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในเขตเทศบาลนครยะลา

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในเขตเทศบาลนครยะลา ณ ห้องเรียน อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์

May 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.สุภา ยธิกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ อ.ธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์ อ.นุชนาถ เต็มดี อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์ และ อ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ ร่วมรับการประเมิน SAR 53 ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการการประเมินประกอบด้วย ผศ.นราพร มณีเชวง อ.อรวรรณ กมล ดร.ฐานกุล รัศมีสุขานนท์ และคุณนาซือรี เต๊ะกาแซ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาฟิสิกส์จัดการสอบวิจัยเฉพาะทาง ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

May 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554  สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการสอบวิจัยเฉพาะทาง ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ รหัส 51 โดยมีอาจารย์ประจำสาขาเป็นคณะกรรมการสอบ ณ ห้อง 09-207 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีหัวข้อวิจัยเฉพาะทาง ดังนี้ สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของอิฐผสมน้ำยางพาราและเศษยางพารา การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าไม้ยางพารา การอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนร่วมไมโครเวฟ การเพิ่มประสิทธิภาพน้ำกลั่นจากเครื่องกลั่นน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กแบบแท็งก์ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ฮอตเพลตสำหรับเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์ชนิดแข็ง แบบจำลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งส้มแขกด้วยพลังงานความร้อนร่วม การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วแบบคอยาว สมบัติความร้อนของขมิ้น เทคนิคการลดปริมาณควันไฟจากกระบวนการเผาถ่านไม้ในเครื่องเผาถ่านโดยใช้โซดาไฟ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th