YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2011

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และสรุป มคอ. และแนวการสอน

June 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และสรุป มคอ. และแนวการสอน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเวทีเปิดตัวโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินพิเศษ ปี 2554

June 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเวทีเปิดตัวโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินพิเศษ ปี 2554 และนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2554 และแผ่นดินพิเศษ ปี 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์ ประกอบด้วย ผศ.บุญส่ง ไกศรพรสรร และ ดร.มนูญ ศิรินุพงศ์ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พร้อมคณะร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ ผศ.สุวรรณา

June 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่ ผศ.สุวรรณา ศรีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ วัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

June 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ประชุมทีมโครงการสะพาน(USAID)

June 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทีมโครงการสะพาน(USAID)เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ ณ อาคาร 1 คณะคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียนำเสนผลงานหนังสั้น “โรงเรียนทำหนัง”

June 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทควิชาโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 3 จำนวน 18 คน พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เดินทางไปร่วมงานปิดโครงการวิจัย “โครงการโรงเรียนทำหนังสารคดีวัฒนธรรมปีที่ 2” เขตภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยร่วมนำเสนอผลงานหนังสั้นสารคดีเชิงวัฒนธรรมในโครงการนี้ จำนวน 3 เรื่อง นับเป็นการนำความรู้ ทักษะในชั้นเรียนไปบูรณาการกับการวิจัยในชุมชนและท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในการนำเสนอผลงานหนังสั้นในครั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นำเสนอหนังสั้น 3 เรื่อง คือ กริชรามันห์ มัสยิด 300 ปี (บ้านตะโละมาเนาะ) และสายสัมพันธ์ต่างศาสนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกอบด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อ.จันทนา มีชัยชนะ อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ และ อ.นโรดม กิตติเดชานุภาพ นอกจากนั้น […]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมเตรียมรับการประกันคุณภาพภายใน(SAR)

June 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดประชุม ติดตามการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน(SAR)โดยมีตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมเสวนาในกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์

June 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเสวนาในกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อ “ความสำคัญของการจัดกิจกรรมควบคู่การเรียน” ณ หอประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงมือน้องสู่ร่มเงาจันทน์กะพ้อ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อให้นักศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าสังกัดชมรมที่ชอบ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่เส้นทางของนักกิจกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาคณิตศาสตร์

June 25th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานดาดฟ้า อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมทำความสะอาดบริเวณคณะ

June 24th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมทำความสะอาดบริเวณคณะ อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th