YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2011

โครงการทักษะการเรียนรู้ด้วย ICT และการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและเยาวชน

July 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการทักษะการเรียนรู้ด้วย ICT และการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและเยาวชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-304 และ 06-305 อาคาร 6 โดยมีเยาวชนในเขตเทศบาลนครยะลาเข้าร่วม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

July 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดทำการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ประจำปี 2553-2554

July 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดทำการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ประจำปี 2553-2554 ณ บริเวณอาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมโครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ 4 คณะ

July 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมตัวแทนจาก 4 คณะ เพื่อนำเสนอโครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวด แข่งขัน และการมอบรางวัลงาน มรย.วิชาการ 54 (คณะวิทย์)

July 29th, 2011 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

โครงการบริการวิชาการ บริโภคอาหารปลอดภัย เด็กและผู้สูงวัยอายุยืน ครั้งที่ 2

July 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  สาขาวิชาสุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ “บริโภคอาหารปลอดภัย เด็กและผู้สูงวัยอายุยืน” ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนคูหามุข อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับเทศบาลนครยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายในของคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

July 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 ของคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ศึกษาดูงานที่เมืองลังเซิน ประเทศเวียดนาม

July 28th, 2011 No Comments

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับเทศบาลนครยะลา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองลังเซิน (Lang Son City) ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2554 ในโครงการส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (DELGOSEA: Partnership for Democratic Local Governance in Southeast-Asia)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการคัดสรรบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

July 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมการคัดสรรบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มรย.

July 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th