YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2011

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

September 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดสรรอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

September 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ณ บริเวณอาคารศิลปกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการโยกย้ายอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

September 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการโยกย้ายอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินอาจารย์อัตราจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

September 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี และ อ.แพรวศรี เดิมราช ร่วมประเมินอาจารย์อัตราจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ

September 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะ โดยคุณจุฑารัตน์ รุ่งโรจน์รังสรร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพญาลิไท

September 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554  — ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนอธิการบดี) ได้เข้าร่วมพีธีวางพวงมาลาและบวงสรวงพระบรมรูป พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท)  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายตำรวจตระเวรชายแดนที่ 44  ค่ายพญาลิไท ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Tags:   ·

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2554

September 29th, 2011 No Comments

เมื่อ 23 กันยายน 2554 — สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี 2554  ณ Student Union. —ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ facebook  —–

Tags:   ·

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

September 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2554 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 2 ร่วมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะสภา มรย. ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ UKM

September 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 23-26 กันยายน 2554 คณะสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเชิญเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ณ ประเทศมาเลเซีย โดยคณะที่ไปร่วมงาน ประกอบด้วย ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ นายสุพัฒน์ นาครัตน์ รศ.ดร.วิชัย ชำนิ รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว นายจงรักษ์ เขี้ยวแก้ว รศ.ดลมนรรจน์ บากา นายนิมุ มะกาเจ ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผศ.ดร.สุกินา อาแล และนางสาวมารศรี ดาหะยี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์

September 22nd, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ ณ ห้อง 05-105 และห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดี มาบรรยายการจัดทำและกรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี บรรยายการจัดทำและกรอบแผนกลยุทธ์เชิงพัฒนา และ ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา บรรยายการจัดทำและกรอบแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th