YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2011

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมกลั่นกรองโครงการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

October 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมกลั่นกรองโครงการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

October 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบบุคลากรสายวิชาการ

October 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการสอบบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธุ์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานและบุคคล

October 17th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนกลยุทธุ์มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานและบุคคล ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

October 11th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม 05-105 โดยมี ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับสโมสรนักศึกษา

October 10th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมกับสโมสรนักศึกษาและหัวหน้าห้อง ณ ห้องสโมสรนักศึกษา เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดแข่งขันกีฬาปี 2554 และความพร้อมของนักกีฬาและอุปกรณ์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี 55

October 10th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 โดยมีคณะผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชาและประธานหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

October 10th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดงานเลี้ยงฉลองเปิดอาคารใหม่

October 10th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร งานเลี้ยงฉลองเปิดอาคารใหม่ โดยร่วมรับประทานอาหารอย่างพร้อมเพรียงระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งหิ้วปิ่นโตกลับบ้านได้อีก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

October 7th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 1 ณ ห้อง 05-105 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการในการสอบ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th