YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2011

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2554

November 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังเล็ก)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2554

November 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพีธีทำบุญตักบาตรเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ อาคารประกอบ 1  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการซ้อมเชียร์

November 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการซ้อมเชียร์ของนักศึกษา ณ ดาดฟ้า อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ตัวแทนคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการ

November 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ อินทรไชยมาศ และคุณวันชนะ พรหมทอง เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการประปาแบบบูรณาการ ร่วมกับเทศบาลนครยะลา ณ ชุมชนวิฑูรอุทิศสัมพันธ์ และชุมชนประชานุกูล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม

November 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษหลักสูตร ค.บ. และศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับทุนฟุลไบรท์

November 28th, 2011 No Comments

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษหลักสูตร ค.บ. และศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Conference ในการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนฟุลไบรท์ตามโครงการ “2012 Global Undergraduate Exchange Program”เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกันและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการซ้อมเชียร์

November 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการซ้อมเชียร์ของนักศึกษา ณ ดาดฟ้า อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

November 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับปริญญาโท

November 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับปริญญาโทของนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 05-105 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารสถานที่

November 26th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ ณ บริเวณอาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th