YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2012

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมส่งนักศึกษาไปร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12

January 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมให้พรและส่งนักศึกษาไปร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2555 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

January 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประธานกรรมการส่งเสริมการวิจัย เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย พิจารณาแบบเสนอโครงการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาและกลุ่มวิชาที่ทำวิจัยมีความเหมาะสมและการเสนอของบประมาณมีความสมเหตุสมผลต่อการวิจัย เพื่อให้การดำเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่องานวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

January 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 นำเสนอการสรรหากรรมการสภาวิชาการตัวแทนคณาจารย์คณะวิทย์ฯ และพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมการเก็บหลักฐานของ สกอ.

January 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมการเก็บหลักฐานของ สกอ. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ร่วมรับฟังการนำเสนออุปกรณ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

January 30th, 2012 No Comments

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เชิญบริษัท โอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด และคณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในห้องเรียนมาตรฐาน คือ HD Media Recorder และนำเสนออุปกรณ์ประกอบห้องเรียน 2 ชนิด คือ 1. Wow Vision 2. Vis Stream เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียง ซึ่งสามารถบันทึกไฟล์ภาพและ Video ส่งสัญญาณถ่ายทอดสด ทำตารางเวลาในการถ่ายทอดหรือบันทึกเวลา ตัดต่อ Video มี Web รองรับการแสดงผล Video รูปภาพ มี User Account ในการเข้าใช้งาน สามารถบันทึก Video on demand ได้ วันที่ 30 – 31 มกราคม 2555 ณ […]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมงานวันสื่อมวลชนสัมพันธ์วันนี้ที่ราชภัฏ 55

January 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมหารือเพื่อคัดเลือกกิจกรรมเด่นจาก area base 1 พื้นที่ 1 คณะ เพื่อร่วมจัดบูตนิทรรศการในวันสื่อมวลชนสัมพันธ์วันนี้ที่ราชภัฏ 55 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

January 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดยะลา

January 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ อ.รุสนี โตะกีแล และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย นายสุไฮมี ดูละสะ นายกองค์การบริการนักศึกษาภาคปกติ นายอาลียัซ สะมะแอ กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นายนิซาฟูวัน มีมะ นางสาวนิเมาะ ตูแวกะจิ กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และนายกานต์รวีวิท หะระตี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดยะลา ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมซ้อมตรวจการประเมิน สมศ. รอบสาม

January 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมซ้อมตรวจการประเมิน สมศ. รอบสาม ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 5 โดยมี ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช และ ผศ.สมศักดิ์ ด่านเดชา เป็นกรรมการซ้อมตรวจ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมทำความสะอาดบริเวณคณะ

January 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมทำความสะอาดบริเวรคณะ อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th