YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2012

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

February 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

February 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมพิจารณาคัดสรรและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

February 28th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมพิจารณาคัดสรรและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีคณบดี รองคณบดี ผอ.สำนักงาน และหัวหน้าหลักสูตร ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1 [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมการขอใช้ห้องปฏิบัติการและแผนครุภัณฑ์ปี 56

February 27th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมการขอใช้ห้องปฏิบัติการและแผนครุภัณฑ์ปี 56 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมกรรมการบริหารคณะ

February 24th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมกรรมการบริหารคณะ ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับแผนครุภัณฑ์ปี 56 การพัฒนาหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ 3

February 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบ 3 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1[<<รายละเอียด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมปรับแผน 15 ปี มรย.

February 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมปรับแผน 15 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมสภา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ร่วมทำความสะอาดบริเวณคณะวิทย์ฯ

February 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ร่วมทำความสะอาดบริเวณคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาคาร 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โสตฯ ดำเนินการติดตั้งจอ LCD ประชาสัมพันธ์ประจำอาคาร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมการจัดสรรทุนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

February 23rd, 2012 No Comments

ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประธานโครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรทุนให้กับนักเรียนสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จำนวน 15 ทุน เพื่อจัดสรรทุนเรียนดีแต่ยากจนให้กับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์

February 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมกวนอาซูรอสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษา 7 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ลานสำนักงานคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th