YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2012

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่

March 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคาร 5 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3

March 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการนำเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง 05-105 โดยมี อ.รุสนา โตะกีเล อ.รอมสัน หมาดมานัง และ อ.จุฑามาศ แก้วมณี ร่วมรับฟังและให้คำปรึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมการดำเนินการ MOU กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน

March 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการ MOU กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน โดยมี อ.ดอเล๊าะ ดาลี เป็นผู้ประสานงาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาคุณสมบัติและขอบข่ายเนื้อหารายวิชาเฉพาะตำแหน่งของการคัดเลือกอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555

March 29th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เพื่อปรึกษาหารือเรื่องคุณสมบัติและขอบข่ายเนื้อหารายวิชาเฉพาะตำแหน่งของการคัดเลือกอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 และจำนวนที่จะสรรหาอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง เพื่อให้ได้ผู้สอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

โครงการเยาวชนคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

March 27th, 2012 No Comments

ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนคนเก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ 2012 รอบ 2 วันที่ 26-30 มีนาคม 2555 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 34 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อาคาร 20 ชั้น 4) ภาพกิจกรรม

Tags:

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้บริหารคณะ ครั้งที่ 1/2555

March 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะ โดยมีรองคณบดี หัวหน้าภาวิชา หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร เรื่องแนวทางในการพัฒนางานในปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 1 [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ฯ

March 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 20 [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวัฒนธรรม

March 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะทีมงานสโมสรนักศึกษาเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ลานวัฒนธรรมชาววิทย์-เกษตร หน้าอาคาร 5 ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันอนาซีด กิจกรรมนำเสนอการทักทาย การสลาม การไหว้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำ MOU ระหว่างสถาบัน และจัดทำเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

March 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดพิธีเปิดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธาน โดยค่ายดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครทุนการศึกษาต่อคณะวิทย์ฯ

March 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษาสมัครทุนเพื่อเข้าการศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีการศึกษา 2555 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th