YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2012

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

April 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 โดยมี ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554, 2555 และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2559 และการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2554

April 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2554 ณ ลานวัฒนธรรมชาววิทย์-เกษตร หน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการแข่งขันในแต่ละประเภทกิจกรรม ดังนี้ – การแข่งขันอนาซีด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา – การแข่งขันการสลาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา รองชนะเลิศอันดับที่ 1 […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

April 27th, 2012 No Comments

ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (4100102) เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นรายวิชาปรับปรุงใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรอบรมบริหารความเสี่ยง

April 26th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมกับสโมสรนักศึกษา

April 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เชิญประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2554 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมนำเสนองานวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มรย. สู่ความเป็นเลิศในอนาคต

April 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมนำเสนองานวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่ความเป็นเลิศในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยบูรพา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การใช้ร้ะบบ Social Network : ศูนย์คอมพิวเตอร์

April 24th, 2012 No Comments

งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไป เรื่อง การใช้ระบบ Social Network บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20 ชั้น 4 เพื่อให้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ Social Network เพื่อการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดสอบถามเพิ่มได้ที่ คุณฟาติน สะนิ หัวหน้างานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.ภายใน 9704, 22300

Tags:  

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ จัดค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้

April 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์จัดค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2555 มีกิจกรรมฐานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 2 มิติ ฐานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 3 มิติ ฐานศิลปะสร้างสรรค์ และนิทรรศการต้นกล้า สันติสุข ณ อาคารประกอบ [<<รายละเอียด>>]

Tags:  

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

April 20th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดย รศ.ดร.วิชิค เรืองแป้น และ ผศ.วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ ร่วมเป็นกรรมการการสอบ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การซักซ้อมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป.โท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

April 19th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการซักซ้อมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบจริง ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมรับฟังด้วย [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th