YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

April 17th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และผู้สอนที่เกี่ยวข้องจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสุขศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต และการจัดสรรผู้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

April 17th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ วันที่ 10 เมษายน 2555 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วย นายมูฮำหมัดนูร ยูนิ นายอิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ นายรอมซี มาหะ และนายลุตฟี สือนิ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวราฮูนี ดีตรีเพชร นางสาวเพ็ญแข วานิ และ นางสาวซุลยาณี ราแดง พร้อมด้วย อาจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ อาจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยมีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศส่งทีมโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 40 โครงงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปรากฏว่า โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่าย: […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th